ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ


АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (АХУ)
Адрес:
гр. София,  ул. С. Врачански" № 104-106
Цели: 
Създава и поддържа информационна бази данни за хората с увреждания; разработва програми и финансира проекти за стимулиране стопанската инициатива на хората с увреждания и др.
Тел.: 
02/931 80 95; 02/832 90 73
 
http://ahu.mlsp.government.bg


АСОЦИАЦИЯ "Аутизъм"
Адрес: 
София, ж.к. Дружба, бл.50, вх.Д, ет.3, ап. 101
Цели:
Да защитава социалните и гражданските права на деца и младежи със специални нужди и на техните семейства. Да дава гласност на техните проблеми.
Тел.:
02/979 01 68; 02/992 13 39;

Web:  
www.autism-bg.hit.bg 

АСОЦИАЦИЯ "И нас ни има"
Адрес:
гр. София, п.к. 1632 ж.к. "Овча купел" 2, бл. 19, вх. В, ет.6
Цели:
Да защитава социалните и гражданските права на децата и младежите , страдащи от различни физически и ментални увреждания
Тел.
02/ 957 37 96; 0887154104
 
www.specialchildren.all.bg


АСОЦИАЦИЯ "Мария Кюри"
Адрес: 4000 Пловдив, ул. Магура" № 9а
Цели: Подобряване образователната и трудова интеграция на хората с увреждания - професионално ориентиране и консултиране, обучение, профилактика и техническо обслужване.
тел. 032/ 62 88 90
www.marie-curie-bg.org

АСОЦИАЦИЯ на родителите на деца с нарушено зрение (АРДНЗ)
Адрес: 
1229 София, ул. Ломско шосе №  177
Цели:  
Да защитава интересите на децата и чрез рехабилитация и  интеграция да съдейства за повишаване на социално-икономическото и културното им развитие.
Тел.: 02/938 12 64; 02/931 80 15
http://www.ardnz.hit.bg 

АСОЦИАЦИЯ на родителите на деца с увреден слух     (АРДУС)
Адрес:
1606-София, ул. Денкоглу № 12-14, офис 301
Цели:
 Да съдейства за подобряване на положението на децата с увреден слух и техните семейства от морална, медико-    социална, образователна и законодателна гледна точка.
Тел./факс:
02/987 26 46; E-mail: ardus@abv.bg;

Web: 
www.ardusbg.com

АСОЦИАЦИЯ на родителите на деца с церебрална парализа (АРДЦП)
Адрес: 
 9002 Варна, ул. Лозенец бл.3, ап.30
Цели:  
Подпомагане на деца, страдащи от ДЦП под различна форма.
Тел.:
052/82 18 19; 0888 58 05 73; E-mail: apchcp@triada.bg;
Web: www.happykids.hit.bg

АСОЦИАЦИЯ "Приятели на децата с увреден слух" - АПДУС
Адрес: 1619 София, ул. Княжевска, бл. 48, вх.2, ет.8
Цели: Осигурява условия за оптимално развитие на децата и младежите с увреден слух и утвърждава духовните ценности чрез различни дейности: научни, образователни, рехабилитационни, екологични, социално подпомагане и др.
Тел. 02/57 52 49; 0889467106;
www.apdus.hit.bg


АСОЦИАЦИЯ на студентите - инвалиди
Адрес: 1220 София, ж.к. Надежда 2, бл. 241, вх. Г, ап. 85
Цели: Да работи за решаване проблемите на хора с физически увреждания в сферата на образованието.
Тел. 02/938 82 95; 02/951 51 66

БЪЛГАРСКА асоциация "Диабет" (БАД)
Адрес: 1233-София; район Средец, ж.к. "Банишора", бл. 20
Цели: Да защитава правата и интересите на хората с диабет.
Тел./факс 02/9310779;Е-mail:badiabet@abv.bg
www.badiabet.com

БЪЛГАРСКА асоциация за нервно-мускулни заболявания (БАНМЗ)
Адрес: 1220 София; ул. Недко Войвода № 49
Цели: Да подпомага взаимното опознаване и сприятеляване, оказване на морална и материална подкрепа, за успешното адаптиране на болните с мускулна дистрофия към обществото.
Е-mail: banmz@dir.bg   
Тел. 02/93604 49; 0888 240652
 
www.banmz.free.bg

БЪЛГАРСКА асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)
Адрес: 1000 София, ул. Самуил 8, ет. 1
Цели: Да защитава интересите на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства. Да провежда последователна политика в областта на законодателството за хората с увреждания, деинституциализацията на грижите за тях,правото им на достоен живот.
Тел. 02/952 09 02; тел./факс 02/985 2 96 94;www.bapid.com
E-mail: bapid@mail.orbitel.bg

БЪЛГАРСКА асоциация за обучение на зрително  затруднени деца (БАОЗЗД)
Адрес:  
1574-София, бул. Шипченски проход № 69 А
Цели:
Осигурява дарения, предимно от чужбина, за двете училища за деца с нарушено зрение в София и Варна.
Тел.:
02/973 54 229; 02/973 54 226

НАЦИОНАЛНА асоциация на слeпоглухите в България (НАСГБ)
Адрес: 4000 гр. Пловдив, ул. Весела № 30
Цели: Рехабилитация и социална интеграция на слепоглухите и тяхната равнопоставеност в обществото.
Е-mail:nadbbg@mbox.digsys.bg ; 032/ 94 50 72; 26 79 39; 0888603975; тел./факс 032/65 36 02; 62 52 87 
www.nasgb.hit.bg

НАЦИОНАЛНА асоциация за човешки права на хората с увреждания "Равнопоставеност"
Адрес: 1000 София, ул. Екзарх Йосиф № 60
Цели: Създаване на нормативни и институционални условия за упражняване на човешките права и за равнопоставено участие на хората с увреждания във всички сфери на обществения живот.
Тел. 02/983 34 80 ; Е-mail:ravnopostavenost@abv.bg

НАЦИОНАЛНА организация “Малки български хора”
Адрес:
гр. София
Цели:
Да представлява и отстоява правата и интересите на хората с нисък ръст или "малките хора" пред държавните и общинските институции
GSM 
089 8504168; 088 4540198
 
www.Lpbulgaria.org

НАЦИОНАЛЕН съюз на кооперациите на инвалидите
Адрес: 1000 София , бул. Дондуков № 11, ет. 6
Цели: Представителни и защитни функции за членовете на съюза. Подпомага, координира и обслужва членовете си в научно, пазарно, технологично и информационно отношение.
Тел. 02/9865309

НАЦИОНАЛНО дружество за подкрепа на лицата с умствени затруднения в България
Адрес: София, бул. Македония 22, ет. 2
Цели: Обединяване на родителите, роднините и приятелите на лицата с умствени затруднения; защита на техните интереси.
Тел. 02/9528882

НАЦИОНАЛНО сдружение на слепите предприемачи
Адрес: 1000 София, пл. Славейков 15
Цели: Обучение, професионално ориентиране и социална рехабилитация на слепи граждани.
Е-mail:nedko@dataifm.bg
Тел. 02/ 9240 280

ОБЩИНСКИ съюз на слепите - към Съюза на слепите в България - София
Адрес: 4600 Велинград, ул. Цар Самуил 35
Цели: Да подпомага слепите граждани за интегрирането им в обществото.
Тел. 0359/2-59-02

ОБЩИНСКО дружество на инвалидите към Съюза на инвалидите в България - София
Адрес: 4600 Велинград, ул. Сергей Румянцев № 2
Цели: Да подпомага инвалидите от община Велинград и интегрирането им в обществото.
Тел.0359/2-66-81

СДРУЖЕНИЕ "Бъдеще"
Адрес: 4400 Пазарджик, ул. Бузлуджа" 9а
Цели: Да обединява усилията на организациите и гражданите за подпомагане и осигуряване на по-добри условия на живот.
Тел.034/8-29-46

СДРУЖЕНИЕ "Визия на младите хора с увреден слух"
Адрес:
гр. София - 1000, ул. Христо Белчев № 36
Цели: 
Организира, подпомага и развива процесите на социализация на младите хора и деца с увреден слух, оказва индивидуална и групова консултативна помощ и др
www.deafvision-bg.org

СДРУЖЕНИЕ "Егида"
Адрес: 
4400 Пазарджик, ул. Мария Луиза № 63
Цели:  
В помощ на хора с интелектуални и физически увреждания и техните семейства.
Тел.
034/44 97 63;
Web: www.egida.hit.bg; E-mail: egida@opera.com

СДРУЖЕНИЕ на хора с увреждания (в работоспособна възраст)"Нов феникс"
Адрес: 4400 - Пазарджик, ул. Брацигово № 11
Цели: Да подпомага хората с физически увреждания в техния стремеж за равнопоставеност и осъществяване на личните им и професионални планове.
Тел. 0888840779

СДРУЖЕНИЕ "Равностоен живот"
Адрес: 4400 гр.Пазарджик
Цели: Да помага на хора с физически и умствени увреждания, които се нуждаят от равностойност в своето развитие.
Тел. 034/44 06 99

СДРУЖЕНИЕ с идеална цел "Зрение" (СИЦ)
Адрес: София 1000
Цели: Да защитава правата и законните интереси на всички лица с нарушено зрение в страната и да оказва помощ при тяхното развитие, интеграция и професионална реализация.
Е-mail:zrenie@abv.bg;
Тел.0898259124; www.zrenie.org

СЪЮЗ на военноинвалидите и пострадалите от войните в България
Адрес: 1000 София, ул. Христо Белчев № 21
Цели: Да оказва морална и материална защита и подкрепа интересите на военноинвалидите и пострадалите при и по повод изпълнение на войнските конституционни задължения.
Тел. 02/980 30 40, 988 81 48, 980 34 90

СЪЮЗ на глухите в България (СГБ)
Адрес: София - 1000; ул. Ив.Н.Денкоглу № 12-14
Цели: Защитава интересите на хората с увреден слух и съдейства за трудовата им реализация и интеграция в обществото.
Тел. 02/981 98 07; 
Факс 980 16 96  http://www.sgbbg.com

СЪЮЗ на инвалидите в България (СИБ)
Адрес: 1000 София, ул. Христо Белчев № 21
Цели: Ефективна социална интеграция на инвалидите, равнопоставен и независим живот, защита правата и интересите на инвалидите.
Тел. 02/981 90 16 http://www.disability-bg.org

СЪЮЗ на слепите – гр.Пазарджик
Адрес: 4400 Пазарджик, ул. Иван Вазов № 14
Цели: Да убединява гражданите с увредено зрение, с цел тяхната рехабилитация и интеграция в обществото, защита на техните права и интереси.
Тел. 034/5 24 73; 034/42 84 43 

СЪЮЗ на слепите в България (ССБ)
Адрес: 1309 София, ул. Найчо Цанов № 172
Цели: Да убединява гражданите с увредено зрение, с цел тяхната рехабилитация и интегриране в обществото.
Тел. 02/21 18 61 до 67;
Факс 22-00-18; 02/21 91 70
http://www.ssb-bg.net

ФОНДАЦИЯ "Воля за живот"
Адрес:
гр.София, Зона Б-5, бл.3, ап. 56
Цели: Оказва хуманитарна помощ на нуждаещите се деца - сираци и хора с увреждания
Тел.
02/ 8292703; GSM 0897 300545; e-mail: voliazajivot@mail.bg
 
www.voliazajivot.hit.bg

ФОНДАЦИЯ "Бъдеще за слепите"
Адрес: 1343 София, бул. Европа 138, бл. 3, вх. Б, ет. 8
Цели: Да подпомага лица с увредено зрение при тяхната интеграция в обществото от цялата страна. Осигуряване на стипендии на социално слаби ученици и студенти с увредено зрение.
Тел. 02/926 49 31; 0888507129

ФОНДАЦИЯ "Воден път"
Адрес:
 гр. София, бул. Арсеналски-спортен комплекс Спартак
Цели: 
Да провежда водна рехабилитация и занимания по плуване на деца и младежи с физически и умствени заболявания.
Тел.:
02/929 48 20;
Web:   http://www.vodenpat.com

ФОНДАЦИЯ "Деца със зрителни и множествени увреждания"
Адрес: 1404 София, ул. Деян Белишки бл. 10, ет. 3
Цели: Работи в посока ранна интеграция на деца с увреждания в масова детска градина и в масово училище.
Тел./факс 02/58 04 48 ; 088 34 94 92

ФОНДАЦИЯ Милосърдие
Адрес: гр.Велинград,ул. Хан Аспарух № 56
Цели: Да подпомага интегрирането и реинтегрирането на физически и умствено недъгави лица. Да защитава техните граждански и човешки права.

ФОНДАЦИЯ на родители на деца с епилепсия
Адрес: 1408 София; район Триадица; ж.к. Стрелбище бл. 10, вх. Г, ет. 7
Цели: Социална интеграция на децата, болни от епилепсия; създаване на ресурсен център за децата; защита на правата на децата и родителите им.
Е-mail,Web: frde@abv.bg;
Тел. 0888 688 427; 0889 297 105; 02/974 62 28

ФОНДАЦИЯ "Рехабилитация на слепи"
Адрес: 4006 Пловдив, ул. Ландос № 24
Цели: Да подпомага рехабилитацията на слепи и хора с увредено зрение в България извън програмите на "Съюза на слепите в България" и на държавните институции.
Тел.032/86 41 92   www.rehblind.org

ФОНДАЦИЯ "Хоризонти"
Адрес: 1734 София, Студентски град, бл. 55, вх.Г, ет. 6
Цели: Да подпомага студентите, младите хора и специалистите с нарушено зрение при тяхното образование, професионална квалификация и реализация.
Тел. 02/962 55 25;
E-mail: horizonti@dir.bg; www.horizonti.bg

ФОНДАЦИЯ "Център за надежда"
Адрес: 
София, кв. Левски Г, № 10, вх.Д, ет. 1 Ателие
Цели: 
Да подпомага децата с тежки множествени увреждания, както и техните семейства; помощ при социалната им интеграция в обществото.
Тел.:
02/946 41 80; 0899 98 30 62;
Web: www.center-for-hope.dir.bg

ФОНДАЦИЯ на родители на деца с епилепсия
Адрес:
1408, София, ЖК Стреблище , бл. 10 вх. Г
Цели:
Водещ мотив за създаването на фондацията на родителите на деца с епилепсия е преодоляването на негативните последици от заболяването.
Тел.:
0878 688 427
Web: http://www.frde.org