РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ”

Справочно – библиографски и информационен отделМАЕСТРО ГЕОРГИ АТАНАСОВ
1882 - 1931


Био - библиография
ПАЗАРДЖИК

2007Маестро Георги Атанасов 1882-1931

Био-библиография


Съставител : Мариана Владова

Редактор : Румяна Врачева

Художник на корицата : Константин Анастасов

Печат :

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ


Био-библиографията се посвещава на 125-годишнината от рождението на видния български композитор и диригент Маестро Георги Атанасов.

Тя е първи опит да се представят в максимална пълнота всички материали за живота и творчеството му, както и литературата “от него” и “за него”. Хронологичните рамки на библиографския масив покриват периода от 1908 до края на 2006 година.

Включени са книги и публикации в български издания, издирени чрез Текущата национална библиография, електронните и традиционни каталози, и картотеки на Регионална библиотека “Никола Фурнаджиев” – Пазарджик, Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” – София, Народна библиотека “Иван Вазов” – Пловдив, библиотеката при Института по изкуствознание – сектор “Музикознание” към БАН. Материалите са подредени хронологично-азбучно, с изключение на грамофонните плочи и магнетофонните касети, които са групирани в азбучен ред. Описанията са организирани в продължаваща и непрекъсната номерация, всяка библиографска единица притежава свой номер. Чрез него се идентифицират публикациите в процеса на работа със справочния апарат

Библиографият указател обхваща 538 заглавни единици, структурирани в два основни раздела: “Произведения на Маестро Георги Атанасов” и “Музикални творби и литература за Маестро Георги Атанасов”.

В първия раздел в хронологичен ред са представени музикалните произведения на Маестро Георги Атанасов. Поместени са негови публикации в книги и в периодичния печат.

Вторият основен раздел включва оперетата Младостта на Маестрото, която отразява случка от живота на композитора в Италия, и литературата за него, отразена в книги и периодични издания.

Био-библиографията е изготвена главно de visu”. В случаите, където е необходимо, описанията са придружени от кратки анотации, даващи допълнителни сведения за публикуваните материали.

Справочният апарат включва два показалеца, които значително улесняват ползването й - именен показалец и показалец на заглавията на музикалните произведения. В именния показалец са отразени имената на лицата, влизащи в състава на библиографските описания и техните анотации. Подредени са строго азбучно в инверсираните си форми. Срещу тях са посочени номерата на библиографските единици, в които могат да се открият, заедно със специфичните функции, които изпълняват (“състав.”, “рец.”,” за него”,” ред.”).

Указателят съдържа и богат снимков материал за жизнения и творчески път на композитора.

Библиографските описания са съставени съгласно БДС 15 419-82 “Библиографско описание на книгите” ; БДС 17 269-91 “Библиографско описание : Аналитично описание на съставни части от публикации в книжни материали”; БДС 11 452-86 “Съкращения на наименованията на български периодични издания”; БДС 9736-82 “Съкращения на български думи и словосъчетания в библиографското описание на печатните издания”; “Правила за описание на грамофонните плочи”, 1969 г.; БДС 15935-84 “Библиографско описание на нотните издания” и “ISBD (NBM) Международен стандарт за библиографско описание на некнижни материали”.

Изказваме специална благодарност за професионалната помощ на сътрудниците от Народна библиотека “Иван Вазов” – Пловдив, Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” - София, библиотеката при Института по изкуствознание, сектор “Музикознание” към БАН и Държавен архив – Пазарджик.

Био-библиографията е предназначена главно за музиковеди, библиографи, студенти и всички, които проявяват интерес към личността и музикалното творчество на Маестро Георги Атанасов.МАЕСТРО ГЕОРГИ АТАНАСОВ – ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПЪРВОТО ПОКОЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ КОМПОЗИТОРИ, ОСНОВОПОЛОЖНИК НА ОПЕРНИЯ ЖАНР В БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА


Маестро Георги Атанасов напълно заслужено си е извоювал правото да бъде наричан основоположник на българския оперен жанр. Неговите опери, със своите художествени достойнства, ще останат в съкровищницата на българското оперно творчество. Именно с тях той оставя името си в историята на българското музикално-сценично изкуство.

Автор е на шест опери, чиито сюжети черпи от историческото минало и бит на българския народ, от народните митове и легенди.

Още в първата си опера “Борислав” (1911 г.), създадена по едноименната драма на Иван Вазов, се проявява умението на Маестрото да изгражда отделните сцени, да достига вълнуваща емоционалност, да си служи свободно с човешкия глас. Всички арии, дуети, ансамбли и хорове имат лесно запомняща се мелодия. В оперния репертоар обаче тази творба не се утвърждава. Причините са не само в далечния исторически сюжет, но и в чуждата по интонация музика.

Своята най-голяма популярност Маестро Атанасов дължи на втората си опера “Гергана” (1917 г.), композирана върху сюжет на известната балада на Петко Славейков “Изворът на Белоногата”. Той успява да създаде редица живи сцени, пропити с топло лирическо чувство. Тази искреност на лирическия израз най-силно се изявява в музикалната характеристика на Гергана и Никола. Непосредствеността на музикалния език – обикновен и достъпен, и привлекателният битов сюжет, достигат до сърцата на слушателя.

Лирическа битова опера е и “Запустялата воденица” (1922 г.). Много сполучливо композиторът е използвал народните песни като готови теми. Те му служат и за охарактеризиране на героите.

Ярък драматичен конфликт е заложен в четвъртата опера на Георги Атанасов – “Македонска кървава сватба” (преименувана по-късно на “Цвета”), създадена през 1924 г. по едноименната драма на Войдан Чернодрински. В творчеството на Маестрото за първи път са използвани танцови ритми. Това допринася още повече за народностния характер на произведението, за живата връзка с народното песенно богатство.

С “Косара” (1926 г.) и “Алцек” (1930 г.) композиторът се опитва да създаде романтично-исторически опери, със сложна лайтмотивна драматургия. В “Косара” например се срещат атрибутите на късноромантичната мистическа опера - като тайнствени гласове, свещен орел, света обител и др. Липсва народно-песенното начало. Влиянието на мистично-символистичната драма се чувства и в операта “Алцек”.

Използвайки опита на своите предшественици и съвременници в областта на детското музикално творчество, Маестро Атанасов успява да постигне значителни резултати относно достъпността и разбираемостта на музиката си, предназначена за деца.

Автор е и на четири оперети, написани специално за нуждите на детските музикални китки на Димо Бойчев. Сюжетите са главно от популярни сред децата български народни приказки.

Първата детска оперета “Болният учител”, или както отначало се е наричала “Учителят е болен”, е написана през 1909 г., по либрето на Никола Т. Попов. Музиката към нея е наситена с много емоционалност. Поучителният възпитателен текст и лесно запомнящата се мелодия, са направили творбата твърде популярна сред учениците.

Значително по-развита от първата е детската оперета ”За птички” (1911 г.), по текст на Марин Влайков. Чрез определен тип народна песен или танц Маестро Атанасов реализира музикалната характеристика на основните персонажи. Детските игри и веселието са претворени чрез ритъма на ръченицата. Волна и бойка е песента на овчарите, сурови и мъжествени са интонациите в партията на разбойниците.

През 1911-1912 г. оперетата е играна в Пазарджик, в читалище “Виделина”, с участието на ученици от Арменското училище. Диригент е А. Казаков.

Музиката към третата оперета “Самодивското изворче” (1911 г.), по либрето на Христо Цанков - Дерижан, е създадена в духа на народните песни и танци. След написването й Георги Атанасов прави няколко преработки и оркестрови извлечения. Танците от оперетата дори са записани на грамофонни плочи – рядко събитие по онова време. За първи път тя е поставена в Пазарджик през 1914 г., в гимназията, с диригент Георги Диамандиев.

В последната оперета “Златното момиче”(1915 г.), по либрето на детския писател Трайко Симеонов, има много повече музика, отколкото в останалите. Тя изобилства с мелодично развити номера и сполучливи характеристики на отделните герои. Творбата има втора, по-опростена редакция, в която някои от музикалните номера са съкратени, други са опростени, а оркестрацията е направена за малък оркестър.

Маестро Г. Атанасов е автор на детската оперета – “Малкият герой” (1915 г.), която е представена само веднъж в София.

Композиторът поставя началото на още един жанр в българската музика – оперетата за възрастни. С леко комедийно съдържание е първата българска оперета “Моралисти” (1916 г.). В музиката са използвани и народни песни. Ариите и дуетите са написани в духа на тогавашната градска песен. През 1921 г. оперетата е играна с успех в Пазарджик.

Най-значими постижения Маестро Г. Атанасов постига в маршовата песен. Автор е на голям брой маршове за различни организации, войскови части, училища и пр. Един от най-популярните е маршът “Съдбата нам е отредила”.

В живота на композитора Пазарджик заема особено място. Съдбата го среща с добри приятели и съмишленици. Един от тях е музиковедът проф. Никола Абаджиев – баща на световноизвестния цигулар Васко Абаджиев.

Основателите на първото музикално дружество (1920 г.) в Пазарджик избират за свой патрон утвърдилия се композитор, като в официално писмо до него му съобщават за своето решение и искат съгласието му. Той откликва с благодарност и в знак на признателност композира “Марш на музикалното дружество “Маестро Г. Атанасов”. Изпълнен пред публика, маршът е приет с бурни аплодисменти. Започва началото на едно истинско приятелство между твореца и ръководителите на дружеството – Иван Генов, Димитър Кендеров, Никола Мирчев, Георги Касабов и други. Паметна ще остане срещата му с тях през месец ноември 1924 г.

В музикалната история на Пазарджик са запазени и спомени от честването на 5 -годишнината от основаването на музикалното дружество. На тържествения концерт Маестро Атанасов дирижира свои творби и заедно с проф. Никола Абаджиев е отличен със златната значка на дружеството.

Творчеството на видния български композитор и диригент Маестро Георги Атанасов се отличава със своята скромност, високи човешки добродетели и душевна чистота. Той заслужено заема мястото на един от най-ревностните радетели за развитието на българската музика, както и мястото на една от най-светлите личности между българските музиканти.ВАЖНИ ДАТИ ОТ ЖИВОТА И ТВОРЧЕСТВОТО НА МАЕСТРО ГЕОРГИ АТАНАСОВ

1882 г. Георги Атанасов Георгиев е роден на 6 май в гр. Пловдив в семейството на дребен търговец.

1884 г. Баща му Атанас Георгиев фалира, напуска близките си и емигрира в Гърция. Грижата за семейството се поема от майка му – Мария Ангелова, родена в с. Карабунар, от рода Жигалови.

1889 г. Едва 7-годишен, е хорист в катедралния хор към църквата “Св. Богородица” в родния си град.

1892 г. Става солист в Катедралния хор.

1894 г. През декември умира майка му Мария Ангелова. Напуска Катедралния хор.

1895 г. Подпомогнат материално от вуйчо си, той постъпва като ученик в музикалното училище в Букурещ, където в продължение на 2 години учи теория, тромбон и пиано. Прави първите си композиционни опити.

1899 г. Приет е в оркестъра на Букурещката държавна опера като тромбонист.

1900 г. Поради дипломатически конфликт между Румъния и България, е принуден да се завърне в България, заедно с всички български студенти.

1901 г. Заминава за Италия, за да довърши музикалното си образование.

1901-1902 г. Завършва музикалния лицей “Дж. Росини” - гр. Пезаро като ученик на оперния композитор и диригент проф. Пиетро Маскани. Дипломира се със звание “маестро ди музика”. Започва да пише опера по мотиви на “Божествена комедия” от Данте Алигиери. Тази незавършена и незапазена творба се счита за втория опит в българското оперно композиторско творчество – след “Сиромахкиня” на Емануил Манолов.

През октомври 1902 г. отбива военната си служба като тромбонист в духовата музика на 9-и пехотен полк.

1903 г. Пристига в Пловдив. Назначен е за военен капелмайстор на духовия оркестър на Хасковския 28-и пехотен полк. Участва в концерта на Пловдивското певческо дружество и “Учителска дружба”, в новосъздаденото музикално трио Александър Доросиев, Маестро Атанасов и Димо Бойчев.

1904 г. Заедно с полка е преместен в Карлово, където остава до 1907 г. Съвместно с учителите създава “Театрално-музикална дружина”, при която има смесен хор и оркестър.

До края на живота си Маестрото работи като военен капелмайстор.

На 17 октомври в Карлово сключва брак с Ана Христова Райкова.

1906 г. През октомври излиза сборникът с детски песни “Детска музика”.

Ражда се синът му Спас.

1907 г. През септември се връща в Пловдив. Назначен е за капелмайстор в 21-и Средногорски пехотен полк. Остава на тази длъжност до 1913 г.

Ражда се дъщеря му Станка.

1909 г. Написва първата си детска оперета “Болният учител”, по руската детска пиеска “Больной учитель”, (първоначално “Учителят е болен”).

Ражда се дъщеря му Мария.

1910 г. На 21 март е премиерата на оперетката “Болният учител” в театър “Люксембург”- Пловдив, представена от Детска музикална китка.

1911 г. Създава и дирижира първата си опера “Борислав” по едноименната драма на Иван Вазов, чиято премиера е на 4 март 1911 г. в Българска оперна дружба (Софийската народна опера).

Написва детската оперета “За птички”, чиято премиера е на 24 април 1911 г. в театър “Люксембург”, Пловдив.

1912 г. На 10 март завършва детската оперета “Самодивското изворче”.

Ражда се дъщеря му Веселина.

1913 г. Премества се да живее със семейството си в София.

1914-1920 г. През септ. 1914 г. е назначен за диригент на Гвардейския (първия български симфоничен) оркестър.

Подготвя и изнася първите в страната 97 редовни популярни симфонични концерта, които го утвърждават като най-значимата диригентска фигура от този период.

На 30 януари 1914 г. дирижира операта “Психея” от Богдана Гюзелева – Вульпе, в Софийска народна опера.

Ражда се дъщеря му Божана.

1915 г. На 16 май - премиера на “Самодивското изворче” в Народния театър, представена от І-ва девическа гимназия.

Написва детската оперета “Малкият герой”, представена само веднъж в София.

Завършва детската оперета “Златното момиче”.


1916 г. Композира първата българска оперета за възрастни “Моралисти”. На 15 януари е премиерата в кинотеатър “Одеон”, диригент - Маестрото.

1917 г. Втората му опера “Гергана” е написана върху сюжет на известната балада на Петко Славейков “Изворът на Белоногата”. На 6 юни е премиерата в Българска оперна дружба (Софийската народна опера). Диригент – Маестрото.

1918 г. На 18 януари – премиерен концерт на Първа симфония от Никола Атанасов, в гр. София, диригент - Маестрото.

1919 г. Сътрудничи на сп. “Съвременно изкуство”.

1920 г. Уволнен от Гвардейския оркестър и Софийската нар. опера и назначен за капелмайстор във Военното училище.

1921 г. Отново е върнат в Софийската народна опера.

1922 г. На 23 януари дирижира операта “Хугеноти” от Джакомо Майербер, в Соф. нар. опера, а на 17 май – операта “Отело” от Верди също в Соф. нар. опера.

На 11 август завършва третата си опера “Запустялата воденица”.

На 1 септември е назначен за първия (нещатен) инспектор на военните оркестри.

1922-1923 г. Диригент на оркестъра на Софийската народна опера.

1923 г. На 17 януари – премиерен концерт на музикалната китка “Родни звуци” в театър “Ренесанс”, с диригент Маестрото.

На 31 март - премиера на “Запустялата воденица” в Софийската народна опера. Диригент – Маестрото.

1923-1926 г. Капелмайстор на Гвардейския духов оркестър в София.

1924 г. Маестрото работи като редактор на сп. “Млечен път”.

На 21 септември завършва четвъртата си опера “Македонска кървава сватба”, преименувана по-късно на “Цвета” (1929 г.).

1925 г. На 31 октомври - премиера на “Македонска кървава сватба” в Кооперативен оперетен театър – гр. София. Диригент - Маестрото.

1926 г. На 16 март - представление-бенефис на същата. Получава наградата “За поощрение на родното изкуство” от Министерството на народното просвещение.

Написва петата си опера “Косара”.

Първи музикален фестивал във Варна с програма на Гвардейския оркестър, диригент - Маестрото.

1926 -1931 г. Капелмайстор във Военното училище.

1927 г. Операта “Косара” - изпълнена като оратория в театър “Роял” – София.

1929 г. На 20 ноември премиера на “Косара” в Софийска народна опера.

За операта “Цвета” Маестро Атанасов получава за втори път наградата “За поощрение на родното изкуство” от Министерството на народното просвещение.

1930 г. На 16 април - завършена шестата опера “Алцек”. На 15 септември -премиера в Софийската народна опера, с диригент В. Бобчевски.

Заради големите си заслуги в областта на детската песен и оперетата, той става почетен член на Пловдивската и Софийската детски музикални китки.

1931 г. Сътрудничи на сп. “Музикални бисери”.

На 21 януари е организиран юбилей по случай дългогодишната му музикална дейност.

Заминава на лечение в санаториум във вила делла Роза-Фазано край езерото Гарда, Италия.

17 ноем. 1931 г. в Лаго ди Фазана, Италия – Маестро Георги Атанасов умира.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА МАЕСТРО ГЕОРГИ АТАНАСОВ

МУЗИКАЛНО – СЦЕНИЧНИ

1911

1. БОРИСЛАВ : Опера в 4 действия : Либрето / Никола Т. Попов ; Музика ... . – Пловдив : печ. Работник, 1911. – 48 с.


2. ЗА ПТИЧКИ : Детска оперетка : Либрето за детска оперетка в 3 сцени / Текст Марин Тодоров Влайков ; Музика ... . – Варна (кор. Пловдив) : печ. Зора на Д. Костакев, 1911. – 15 с. – (Библиотека Китка ; № 4)

Либретото е премирано от Пловдивска детска музикална китка.

3. УЧИТЕЛЯТ е болен : Детска оперетка : [Либрето]. – Оряхово : печ. Просвета, еп. 1911]. - 1 с.

1912

4. БОЛНИЯТ учител : Детска оперетка : Либрето / Побългарил и написал стиховете Стоян Пейов Дринов; Музика ... . – София, 1912, (София : печ. Гражданин). – 16 с. - (Библиотека Китка ; № 5)

5. САМОДИВСКОТО изворче : Детска оперета в 3 карт. : Либрето / [Христо Цанков] – Дерижан ; Музиката написана от ... . – София : Д. Бойчев, [1912] (София : Ден). – 38 с. – (Библиотека Китка ; № 7)

1917

6. ГЕРГАНА : Опера в 3 действия и 1 картина : [Либрето] / Любомир Хаджиниколов Бобевски. – София : Основа, 1917. – 62 с.

1918

7. БОЛНИЯТ учител : Либрето на детска оперетка / Побългарил и написал в стихове С.[тоян] Д.[ринов] ; Музика ... . – 2. изд. – София : (печ. С. М. Стайков), 1918. – 16 с. – (Библиотека Китка ; № 5)
В кн. авт. подписан С. Д.

8. ЗЛАТНОТО момиче : Детска опера в 3 сцени и 1 картина : Либрето / Трайко Симеонов. – Шумен, 1918 (Шумен : печ. Търговски). – 31 с. – (Детска художествена библиотека ; № 1)

1919

9. ЗА птички : Детска оперетка в 3 сцени / Либрето Марин Тодоров Влайков. – 2. изд. – София : Д. Бойчев, 1919 (София : печ. С. М. Стайков). – 30, 2 с. – (Детска оперетна библиотека ; № 4)


1921

10. САМОДИВСКОТО изворче : Юнош. оперета в 3 картини / Либрето Христо Цанков – Дерижан ; Музика ... . – 2. изд. – София, 1921 (София : печ. С. М. Стайков). – 20 с. – (Детска оперетна библиотека ; № 3)

1923

11. БОЛНИЯТ учител : Либрето за детска оперетка. - 3. изд. – София, 1923. –
16 с.

12. ЗАПУСТЯЛАТА воденица : Опера в 2 действия и 1 картина – антракт / Либрето Александър Василев Морфов; Музика ... . – Търново, 1923 (Търново : печ. Е.п. Христов). – 52 с.

13. ЗЛАТНОТО момиче : Детско-юношеска оперета : [Либрето] / Трайко Симеонов. – [2. изд.]. – София : [Изд. авт.], 1923 (София : печ. Гладстон). – 30 с. : с ил. – (Библиотека Теменужка ; № 1)

1930

14. АЛЦЕК : Опера в 4 действия и 1 картина : [Либрето] / Петър Константинов Карапетров ; Музика ... . – [София] : Древна България, 1930. – 48 с.

1939

15. ЗЛАТНОТО момиче : Детско-юношеска оперета : Либрето / Трайко Симеонов. Оперетата е композирана от Маестро Г. Атанасов; Композирана е и от Янко Зефиров – Шумен. – 3. изд. – София, 1939 (София : АБВ). – 31 с. : с ил.

16. ЗЛАТНОТО момиче : Детско-юношеска оперета : Либрето / Трайко Симеонов. – Др. 3. изд. – София : Лотариен к-т при Съюза на бълг. писатели, 1939. – 31 с.НОТОГРАФИЯ17. БЪЛГАРСКИ народни мотиви : За пиано. – Пловдив : Христо Малинов, [Б.г.]. – [7] с.


18. БЪДИ готов : Песен на разузнавача : [За еднород. 3-гл.хор ] / Текст Т.[еодор] Траянов. – София : Геогр. институт, [Б. г.]. – [4] с.


19. ДОЙДИ, либе ... : [Нар. песен] / Хармон. и наредил ... . – [Б. м.], [Б. г.].[2 ] с.


20. МАРШ на жп. училище “Ний бодри сме и с вяра жива ...”: 3-ти випуск : [За пиано] / Текст Денчо Ханджиев. – [София], [Б.г.].[4] с.


1906

21. ДЕТСКА музика. – София : печ. П. М. Бизайтов, [1906]. – [20] с.

Сборникът включва песните: Заю. – Молба. - Детски марш (Текст Късев). - Овчарче. - Към гората. - Деца и лястовица. - Баща и дете. - Орач. - Лястовичка. - Зима. - До родния бряг. - Чучулига. - Нощ (Текст К. Л. Попов). - Вечер. - Към зимата. - Деца и врабци. - Аргатче (Текст В. Ив. Стоянов). - Пролет иде (Текст Т. Ганчев). - Пролет. - Царя на певците. - Овчарче. - Хорце. - На 11 май – Св. Кирил и Методий (Текст К. Попов). Песните са написани върху стихотворения, избрани от детските списания “Младина”, “Звездица”, “Светулка” и др.


1911


22. ЗА птички : Детска оперетка / Музика ... ; Либрето М. Влайков. – Пловдив : Урежда Д. Бойчев, 1911. – 16 с. – (Библиотека Китка ; № 4)


1912


23. БОЛНИЯТ учител : Детска оперетка – вокалната част / Музика ... ; Побългарил и написал стиховете С.[тоян] Дринов. – София : печ. С. М. Стайков, 1912. – 16 с. – (Библиотека Китка ; № 6)


1914


24. ЛЕТЕН ден “Настане утро, гори небето ...” : Соло пеене с акомпанимент [на пиано] / Текст Пейо Кр. Яворов. – София : печ. С. М. Стайков, 1914. - 4 с. - (Популярна музикална библиотека ; № 1)


1919


25. АРИЯ на дядо Недялко : Из операта “Гергана”: За пеене и пиано. – София : печ. Право, [1919]. – 4 с. – (Популярна музикална библиотека ; № 16)

26. ЗА птички : Детска оперетка в 3 сцени / Музика ... ; Либрето М. Влайков. – София : печ. С. М. Стайков, 1919. – 30 с. – (Детска оперетна библиотека ; № 4)


27. ЛИСТ отбрулен : За соло пеене / gІ – g2 / с пиано / Текст Пейо Кр. Яворов. – София : печ. С. М. Стайков, [деп. 1919]. – 8 с. – (Популярна музикална библиотека ; № 4-5)


28. МАЛКИЯТ герой : [Детска оперетка] : [Ръкопис]. – [Б.м.], [1919]. – [4] с.


29. САМОДИВСКИ танц из операта “Гергана” : За соло пеене и пиано. – София : печ. Право, [1919]. – [4] с. – (Популярна музикална библиотека ; № 15)


1920


30. АРИЯ на Недялко из операта “Гергана” : [За пеене и пиано, е1 – с2]. – София : печ. Право, [деп. 1920]. – 2 с. – (Популярна музикална библиотека ; № 16)


31. БЪЛГАРИЯ “Дето подскача Янтра игрива...” / Текст Любомир Бобевски. // Х а

д ж и г е о р г и е в, Димитър Хаджигенчев. Българска песнопойка : Кн. 1. – [С., 1920], с. 9-10.


32. МАРШ на доброволческия отряд от 1885 г. “Ний орли сме с дивна сила...” / Текст Любомир Бобевски. // Х а д ж и г е о р г и е в, Димитър Хаджигенчев. Българска песнопойка : Кн. 1. – [С., 1920], с. 78-79.


33. НАПРЕД, юнаци. // Х а д ж и г е о р г и е в, Димитър Хаджигенчев. Българската песнопойка : Кн. 1. – [С., 1920], с. 56.


34. САМОДИВСКИ танц из операта “Гергана”: [За g1-е2 соло и пиано]. – София : печ. Право, [деп. 1920]. – 3 с. – (Популярна музикална библиотека ; № 15)


1921


35. БОЛНИЯТ учител : Детска оперетка / Музика …; Либрето побългарил и написал стиховете С.[тоян] Д.[ринов]. - 2. изд. – София : печ. С. М. Стайков, 1921. – 16 с. –

(Детска оперетна библиотека ; № 2)


36. КОСТОВАТА песен “Добро утро ви желая”... “ : Из оперетата “Болният учител” : Игра за 2- гл. // Ц о н е в, Христо Георгиев. Сбирка от 45 детски и юношески песни, игри и канони. – [С.], 1921, с. 32-33.


37. САМОДИВСКОТО изворче : Юнош. оперета в 3 картини / Музика ... ; Либрето Хр. Цанков. – София : печ. С.М. Стайков, [1921]. – 34 с. – (Детска оперетна библиотека ;

№ 6)


1922


38. ГАТАНКА “Под снежеца то смирено ...” / Текст Любомир Бобевски. // Н о в и песни за вечеринки и утра : Кн. 1. – [С.], 1922, с. 117.


39. СУРОВА година “Нека е честита ...” / Текст Любомир Бобевски. // Н о в и песни за вечеринки и утра : Кн. 1. – [С.], 1922, с. 116.


40. ХРИСТОС Възкресе “Вред по земята вест най-благата ...” / Текст Любомир Бобевски. // Н о в и песни за вечеринки и утра : Кн. 1. – [С.], 1922, с. 117-118.


1924


41. МАРШ на българската полиция : [За мъжки хор] / Текст Л. Бобевски. – София :

п-ца Съгласие, [1924]. – [4] с.


1925


42. МАРШ на музикално дружество “М-rо Г. Атанасов” : [Ръкопис]. - [1925]. – [4] с.


43. ПЕСЕН на разузнавача “Бъди готов” : [За 3-гл. еднород. хор] / Текст Т. Траянов. – София : Географски институт, [деп. 1925]. – [2] с.

1930

44. ПРОСЛАВА / Текст Л. Бобевски. // Б о я д ж и е в, Петър. Музикални бисери : Песни за деца и юноши. – С., 1930, с. 3.

45. ПУСТО е / Текст Калина Малина. // Б о я д ж и е в, Петър. Музикални бисери : Песни за деца и юноши. – С., 1930, с. 7.

1931

46. МАРШ на 3-ти випуск на жп. училище “Ний бодри сме и с вяра жива ...” : За мъжки хор / Текст Денчо Ханджиев. // В о е н н и п е с н и. – С., 1931, с. 53-56.

47. МАРШ на 46-ти випуск “Съдбата нас е отредила ...” : За мъжки хор / Текст К. Радков. // В о е н н и п е с н и. – С., 1931, с. 25-28.

48. МАРШ на 47-ми випуск “В свободни дни сме ний родени ...” : За мъжки хор / Текст В. Пунгаров. // В о е н н и п е с н и. – С., 1931, с. 28-32.

49. ПРОСЛАВА “Песни волни ековити ...” : За мъжки хор. // В о е н н и п е с н и. – С., 1931, с. 4-6.

1936

50. МЛАДЕЖКА песен “От ширните родни полета ...” / Текст Сергей Румянцев : За мъжки хор. // Х о р о в о д : 12 нар. и худож. песни. – [С.], 1936, с. 23-27.

1937

51. СЪДБАТА нас е отредила : Военен марш / Музика ... . // В ъ з п о м е н а т е л е н л и с т за Маестро Атанасов 1882 -1931. - С., 1937, с. 2.

1941

52. БЪЛГАРСКИ народни мотиви : За пиано. – Лайпциг : Родер, еп. 1941].[5] с.

1944

53. МЛАДЕЖКА песен “Напред неотстъпно, другари ...” / Текст Сергей Румянцев. // М л а д е ж т а се бори и пее. – [С.], 1944, с. 36-39.

1945

54. МЛАДЕЖКА песен “От мирните плодни полета ...”: [За 3-гл. хор] / Текст Сергей Румянцев. // М а р ш о в и песни на три гласа. – [С.], 1945, с. 4-5.

55. НАПРЕД “Напред неотстъпно, другари...”: Марш на селската младеж : [За 4-гл. хор] / Текст Сергей Румянцев. – [София] : Земед. съюзно изд. Ал. Стамболийски, [1945]. –[4] с.

56. ПРОЩАВАЙТЕ, другари / Текст народен. // С б о р н и к от солфежи и песни : За ІV и V гимн. класове / Състав. С. Полеганов и др. – С., 1945, с. 151-152.

57. ПРОЩАВАЙТЕ, другари “Прощавайте, о добри другари ...”: [За 3-гл. хор] / Текст Хр. Радевски. // М а р ш о в и песни на три гласа. – [С.], 1945, с. 6-7.

1946

58. НАПРЕД “Напред неотстъпно, другари ...” : Марш на селската младеж : За смесен хор / Текст Сергей Румянцев. // С б о р н и к от земски песни. – [С.], 1946, с. 5.

59. СЪДБАТА нам е отредила “Съдбата нам е отредила ...” : Марш на 46-ти випуск : [За 2-гл. хор]. // Н а р. в о й с к а, ІІ, № 395, 10 апр. 1946.

1949

60. МЛАДЕЖКА песен “Напред неотстъпно, другари ...” : [За 4-гл. мъжки хор] / [Текст] Сергей Румянцев. // Д и м и т р о в, Г. и др. Сто години българска борческа песен / Г. Димитров, Д. Бойчев. – С., 1949, с. 100-101.

1950

61. ОВЧАРЧЕ “Когато бях овчарче ...” : [За 1-гл.] / [Текст] Иван Вазов. // П е с н и от български композитори. – С., 1950, с. 6.

1951

62. ГОРО, моя горо. // Д е л и е в, Илия. Популярни песни за китара. – [С.], 1951, с. 11.

1952

63. ГОРО, моя горо : [За соло пеене и 3-гл. хор] / Текст Цанко Церковски ; Харм. Димитър Сагаев. // Б о й ч е в, Димо. Песни за гората. – С., 1952, с. 40-41.

64. ЛАГЕРНО събуждане : За духов оркестър. // С л у ж е б н о – с т р о е в и репертоар на духовите оркестри на народната войска. – С., 1952, с. 18.

65. САМОДИВСКОТО изворче : Валс из оперетата ... : За духов оркестър. // С л у
ж е б н о – с т р о е в и репертоар на духовите оркестри на народната войска. –
С., 1952, с. 55.

1953

66. МЛАДЕЖКА песен. // Д и м и т р о в, Константин. Борчески и популярни песни за акордеон. – С., 1953, с. 14.

1954

67. ГОРО, моя горо. // Д е л и е в, Илия. Популярни песни за китара. – С., 1954, с. 20.

1956


68. ЕЛАТЕ по полята. // Л ю б и м и младежки песни : Светли пътеки : Ч. 2 / Състав. Димо Бойчев. – С., 1956, с. 20.1957


69. ИЗ “Самодивското изворче”. // П а н а й о т о в, Любен и др. Опери и оперети : За акордеон / Състав. Любен Панайотов, Борис Аврамов. – С., 1957.


1958


70. МЛАДЕЖКА песен : [За 4-гл. хор] / Текст Сергей Румянцев. // Р е п е р т о а р е н сборник Септември 1923-1958 г. : Песни. – Враца, [1958], с. 55-68.


71. НАПРЕД : Марш на селската младеж : [За 4-гл. хор] / Текст Сергей Румянцев. //

Н и к и т о в, Стефан. Родна песен : Сб. от песни на стари наши композитори за мъжки хор. – С., 1958.

1961


72. ПЕСЕНТА на овчаря : Из детската оперета “За птички”. // В и т а н о в а-С т а л е

в а, Лиляна и др. Пиеси за акордеонен оркестър / Лиляна Витанова – Сталева, Борис Ибришимов. – С., 1961.


1962


73. ПОТПУРИ из операта “Гергана” : За духов оркестър. // У ч е н. с а м о д е й н о с т. – С., 1962, с. [48].

1966


74. ВЕЧЕРНА песен “Тиха нощ се свежда ...” : [За 3-гл. хор ] / Текст Стоян Дринов. // В и т а н о в а - С т а л е в а, Лиляна и др. Антология на българската детска и училищна песен / Лиляна Витанова – Сталева, Генчо Гайтанджиев, Елена Тончева. – С., 1966, с. 9.

1.изд. 1964.


75. ЕЛАТЕ по полята “Елате по полята, елате по ...” : [За 2-гл. хор] / Текст Елин Пелин. // В и т а н о в а - С т а л е в а, Лиляна и др. Антология на българската детска и училищна песен / Лиляна Витанова – Сталева, Генчо Гайтанджиев, Елена Тончева. – С., 1966, с. 8.


76. ПРОЛЕТ иде “Пролет иде, хей, дечица ...”: [За соло пеене] / Текст Цоню Калчев. // В и т а н о в а - С т а л е в а, Лиляна и др. Антология на българската детска и училищна песен / Лиляна Витанова – Сталева, Генчо Гайтанджиев, Елена Тончева . – С., 1966, с. 7-8.

1970

77. ПРОЛЕТ иде “Пролет иде, хей, дечица ...” : [За 1-гл. без съпровод] / Текст Цоню Калчев. // П л а н и н с к о поточе. – С., 1970, с. 34-35.


1971


78. СИНОВЕН дълг “Синовен дълг ни повелява ...” : [Марш] : [ За 3-гл. хор]. // Х и н

к о в, Димитър. Мила Родино : Сб. от избрани героични и воен. - патр. песни. – С., 1971, с. 109-112.


1974


79. ВЕЧЕРНА песен “Тиха нощ се свежда ...” / Текст Стоян Дринов. // С м я н а, 1974, № 7, с. 25.


1975


80. МАЕСТРО ГЕОРГИ АТАНАСОВ (1882-1931). // С т е ф ч е в а, Дора. Теми от български и чужди композитори. – С., 1975, с. 9-10.

Откъси из оп. “Гергана”, “Запустялата воденица”, “За птички”, “Златното момиче”, “Бълг. рапсодия”.


1977


81. ЕЛАТЕ по полята “Елате по полята, елате по ...” / Текст Елин Пелин. // С м я н а, 1977, № 4-5, с. 94.


1979


82. ПРОЛЕТ иде Пролет иде, хей, дечица ...” : [За соло пеене] / Текст Ц. Калчев. //

З в ъ н ч е : Книжка с музика и за музиката : Свит. 2. – С., 1979, с. 49.


981


83. АРИЯ на дядо Недялко из оп. “Гергана” : Нотен пример № 17. // Б р а ш о в а н о

в а - С т а н ч е в а, Лада. Българската народна музика и нейното композиторско претворяване. – С., 1981, с. 111-113.


84. БЪЛГАРСКИ народни мотиви : За пиано : Нотен пример № 15. // Б р а ш о в а н о

в а - С т а н ч е в а, Лада. Българската народна музика и нейното композиторско претворяване. – С., 1981, с. 103-107.


85. РЪЧЕНИЦА из оперетата “Самодивското изворче” : Нотен пример № 16. // Б р а ш о в а н о в а –Ст а н ч е в а, Лада. Българската народна музика и нейното композиторско претворяване. – С., 1981, с. 108-110.


1982


86. МЛАДЕЖКА песен : Марш : [За 4-гл. хор] / Текст Сергей Румянцев. //

Б ъ л г. м у з и к а, 1982, № 5, с. 119-120.


87. РЪЧЕНИЦА из оп. “Самодивското изворче” : [За пиано]. // Б ъ л г а р с к и клавирни миниатюри. – С., 1982, с. 3-4.


1985


88. ДУЕТ на Никола и Гергана из оп. “Гергана” / Либрето по мотиви от Петко Славейков. // В о к а л н и дуети : От бълг. опери [със съпровод на пиано]. – С., 1985, с. 3 -13.


1986


89. ПЕЙ ми, славею [чудесни]. // Ак о р д е о н и с т : Свит. 1 / Състав. Магда Баева и др. – С., 1986, с. 11.

Други състав.: Л. Панайотова, Й. Ганев.


90. РАЗКАЗ на дядо Недялко из оп. “Гергана” : [За] бас, [А-е1 и съпровод на пиано]. // А р и и за баритон и бас от бълг. опери / Състав. Елена Киселова, Илка Попова. – С., 1986, с. 3-5.


1988


91. АРИЯ на Киро из оп. “Запустялата воденица” : [За] баритон. // А р и и за баритон и бас из български опери : Ч. 2 / Състав. Елена Киселова, Илка Попова - Михайлова. – С., 1988, с. 3-4.


1990


92. ОРКЕСТРОВИ трудности : За 3 цугтромбона и туба : [Ч.]1 -.- София : Музика, 1988 -

[Ч.] 3. Из сцен. творчество на бълг. композитори / Състав. Димитър Момчилов, Никола Бакалов. – 1990. – 64 с.

Съдържа : 38 оркестрови трудности от Маестро Георги Атанасов, Венедикт Бобчевски, Панчо Владигеров и др.


93. БЪДИ готов : Песен на разузнавача : Марш : [За 4-гл. мъжки хор и пиано] / Текст Теодор Траянов. // П о к л о н, народе мили : Сб. от стари бойни маршове и песни. – С., 1990, с. 5-10.


94. МАРШ на доброволците от 1885 г. : [За 2-гл. еднород. хор и пиано] . // П о к

л о н, народе мили : Сб. от стари бойни маршове и песни. – С., 1990, с. 16-17.


95. МАРШ на жп. войски : [За 4-гл. еднород. хор и пиано] / Текст Денчо Ханджиев. // П о к л о н, народе мили : Сб. от стари бойни маршове и песни. – С., 1990, с. 10-15.


96. НА връщане : [За 2-гл. еднород. хор и пиано ] / Текст Любомир Бобевски. // П о к л о н, народе мили : Сб. от стари бойни маршове и песни. – С., 1990, с. 18-19.


97. НА нож : Марш : [За 2-гл. eднород. хор и пиано] / Текст Любомир Бобевски. // П о

к л о н, народе мили : Сб. от стари бойни маршове и песни. – С., 1990, с. 20-21.


98. НАПРЕД, юнаци : Марш : [За 4-гл. мъжки хор и пиано] / Текст Любомир Бобевски. // П о к л о н, народе мили : Сб. от стари бойни маршове и песни. – С., 1990, с. 22-24.


99. СЪДБАТА нам е отредила : Марш на 46 випуск : [За 4-гл. еднород. хор и пиано] / Текст К. Радков. // П о к л о н, народе мили : Сб. от стари бойни маршове и песни. – С., 1990, с. 25-29.


100. ЦАРИГРАД ще затрепери : Марш : [За 2-гл. eднород. хор и пиано] / Текст Любомир Бобевски. // П о к л о н, народе мили : Сб. от стари бойни маршове и песни. – С., 1990, с. 30-31.


101. ЩЕ дойде ден : Марш на 47 випуск : [За 3-гл. eднород. хор и пиано] / Текст В. Пунгаров. // П о к л о н, народе мили : Сб. от стари бойни маршове и песни. – С., 1990, с. 32-38.

1993


102. ПЕЙ ми, славею чудесни “Пей ми, славею чудесни ...”: [За 1-гл. и съпровод на пиано] / Текст Цоню Калчев. // П е с н и ч к а за теб : Любими песни за малки певци и пианисти. – С., 1993, с. 26.


103. ПРОЛЕТ иде “Пролет иде, хей дечица ...” : [За 1-гл. и съпровод на пиано] / Текст Цани Гинчев. // П е с н и ч к а за теб : Любими песни за малки певци и пианисти. – С., 1993, с. 23.


1994


104. СИНОВЕН дълг : [Марш] / Обраб. и орк. Христо Тонев. // Х р и с т о м а т и я : За духов оркестър : Т. 3. – С., 1994, с. 3-11.


1997


105. ПРОЛЕТ иде “Пролет иде, хей дечица ...” : [За 1-гл. и съпровод на акордеон ] / Текст Цани Гинчев. // П е с н и ч к и чудесни : Детски песни със съпровод на акордеон. – Пловдив, 1997, с. 51.


1999


106. ПЕЙ ми, славею чудесни “Пей ми, славею чудесни ...” / Текст Цоню Калчев. //

Г е о р г и е в, Христо. Аз свиря и пея : 86 детски песни. – Велико Търново, 1999, с. 16.


107. ПРОЛЕТ иде Пролет иде, хей дечица ...” / Текст Цани Гинчев. // Г е о р г и е в, Христо. Аз свиря и пея : 86 детски песни. – В. Търново, 1999, с. 29.


108. СИРАЧЕ-МАКЕДОНЧЕ : [Детска песен]. // М у з и к а Vivа, ІІ, № 4, 11 февр. 1999, с. 8.

2005


109. ПРОЛЕТ иде “Пролет иде, хей дечица...” / Текст Ц. Калчев. // Ц е н о в, Ангел. [Петдесет и пет] 55 детски песни за изпълнение на акордеон. – С., 2005, с. 11.


ДИСКОГРАФИЯ


Грамофонни плочи


110. АРИЯ на Гергана из оп.”Гергана” / Изп. Т. Сколуфанова-Попова с орк. на Варненската народна опера ; Дир. Й. Йосифов. // В а р н а – слънце и музика. - Балкантон, ВХА 11409-410, А-В, стерео.


111. АРИЯ на Никола из оп. “Гергана” / Изп. Събчо Събев ; Съпр. орк. // [Ш е с т

д е с е т] 60 години Международен музикален фестивал “Варненско лято”. - Балкантон, ВОА 11870, ІІ, моно.


112. АРИЯ на дядо Недялко из оп. “Гергана” / Изп. Събчо Събев, баритон ; Съпр. орк. на Софийската народна опера. - Балкантон, ВС 544 – І. – (Майстори на вокалното изкуство ; запис 1927 г.)


113. ВСТЪПИТЕЛЕН хор из оп. “Гергана” / Изп. хорът при ВНО и ОВНО ; Диригент Й. Йосифов. // [Д в а д е с е т и пет] 25 години народна опера – Варна. - Балкантон, ВОА 1500, І-ІІ, моно.


114. НАПРЕД неотстъпно, другари / Текст Сергей Румянцев ; Изп. квартет “Хармония” ; Аранж. и дир. Михаил Шопов. // Е д и н н и в борбата, единни в труда! - Балкантон, ВХК 3783, А-В, стерео.


115. ПЕЙ ми, славею чудесни / Текст Ц. Калчев ; Изп. детска вок. група “Сребърни звънчета “ – гр. Кюстендил ; Аранж. и дир. Стефан Рибаров. // Д е е България. - Балкантон, ВЕА 12024, А-В, стерео.


116. ПЕЙ ми, славею чудесни / Текст Ц. Калчев ; Изп. вок. група “Сребърни звънчета” – гр. Кюстендил ; Състав., ред. и дир. Стефан Рибаров. // М е ж д у н а р о д н а детска асамблея “Знаме на мира”. - Балкантон, ВЕА 1939, І-ІІ, стерео.


117. ПЕЙ ми, славею чудесни / Текст Ц. Калчев ; Изп. вок.група “Сребърни звънчета” – Кюстендил; Аранж. и дир. Стефан Рибаров. // П е с н и ч к а за теб : Любими детски песни и стихове. - Балкантон, ВАМС 7120, І-ІІ, стерео.


118. ПЕЙ ми, славею чудесни / Текст Ц. Калчев ; Изп. детски радиохор ; Дир. Христо Недялков. // С т а р и училищни песни. - Балкантон, ВЕА 12534, А-В, стерео.


119. ПРОЛЕТ иде / Текст Ц. Гинчев ; Изп. ДВГ “Сребърни звънчета”, ДХ “Моята песничка” и деца от с. Рилци. // Б о р а к яйце – юнак дете : Великденски приказки, стихове и песни. - Балкантон, ВАМС 7606, І - ІІ, стерео.


120. ПРОЛЕТ иде / Текст Ц. Гинчев ; Изп. вок. група “Сребърни звънчета” – гр.Кюстендил ; Състав., ред., аранж. и дир. Стефан Рибаров. // П е с н и ч к а за теб : Любими детски песни и стихове. - Балкантон, ВЕА 1938, І-ІІ, стерео.


121. ПРОЛЕТ иде / Текст Ц. Гинчев ; Изп. вок. група “Сребърни звънчета” – гр. Кюстендил ; Състав., аранж. и дир. Стефан Рибаров. // М е ж д у н а р о д н а детска асамблея “Знаме на мира”. - Балкантон, ВЕА 1938, І-ІІ, стерео.


122. ПРОЛЕТ иде / Текст Ц. Гинчев ; Изп. вок. група “Сребърни звънчета” – гр. Кюстендил ; Състав., ред., аранж. и дир. Стефан Рибаров. // П е с н и ч к а за теб : Любими детски песни и стихове. - Балкантон, ВЕА 10747, І-ІІ, стерео.

123. СИНОВЕН дълг : [Марш] / Изп. духов оркестър ; Дир. Николай Братанов. //

С л и в н и ц а. - Балкантон, ВХА 11967, А-В, стерео.


124. СИНОВЕН дълг : [Марш]. // С т а р и български маршове / Изп. духов оркестър ; Дир. Цветан Цветков, Николай Братанов и Иван Денов. - Балкантон, ВХА 11343, А-В, стерео.

Магнетофонни касети


125. ПЕЙ ми, славею чудесни / Текст Ц. Калчев ; Изп. вок. група “Сребърни звънчета” – гр. Кюстендил ; Хормайстор Ангелина Милева ; Аранж. и дир. Стефан Рибаров. // П е с н и ч к а за теб : Любими детски песни и стихове. - Балкантон, ВАМС 7120, І-ІІ, стерео.


Аудиокасети


1991


126. ПЕЙ ми, славею чудесни : С инструментални варианти / Изп. детска вок. група “Тип-Топ” с гл. худ. ръководител Г. Витанов ; Аранж. Борис Чакъров. // П е с н и ч к и за вас, деца. – С., 1991.


1995


127. ПЕЙ ми, славею чудесни / Аранж. на песните Д. Николов. // А з съм българче : Любими детски песнички и стихове от българската класика. – [С.], 1995.


128. ПЕЙ ми, славею чудесни / Текст Ц. Калчев. // Д а се смеем и да пеем : Стихчета и песнички. – [С.], [1995].

Компактдискове


1997


129. МЪНИ, мъни патенца / Текст Цоню Калчев ; Аранж. и дир. Г. Генков ; Изп. солисти, хор и оркестър. // [Т р и д е с е т и една] 31 български златни песнички. – С., 1997. – 1 СD ; Кн. с текстове.


130. ПЕЙ ми, славею чудесни / Текст Цоню Калчев ; Аранж. и дир. Г. Генков ; Изп. солисти, хор и оркестър. // [Т р и д е с е т и една] 31 български златни песнички. – С., 1997. – 1 СD ; Кн. с текстове.


131. СИНОВЕН дълг / Isp. Sofia Wind Orchestra; Conductor Ioli Iolev. // M a r c h e s from Bulgaria = Български маршове. – Bulgaria, 1997. – 1 CD : Digital audio.


2005


132. ПЕЙ ми, славею [чудесни] / Текст Ц. Калчев ; Изп. детска вок. група “Морски песъчинки” – гр. Бургас. // Н е з а б р а в и м и детски песнички : [Ч. 1]. – Бургас, 2005.ПУБЛИКАЦИИ В КНИГИ И В ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ


1926


133. АДРЕС, поднесен от именния шеф на дружеството ..., по случай [5-год.] юбилейно тържество. // Л и с т на музикалното дружество М-ro Г. Атанасов” (Т.-Пазарджик), ІІ, № 3-4, 6 ян. 1926, с. 5.


1928


134. БЪЛГАРСКИТЕ музиканти и националната музика. // К о м е д и я, V, № 129, 31 авг. 1928.

Също и в : Б а л а р е в а, Агапия. Българските музикални дейци и проблемът за националния музикален стил. – С., 1968, с. 39-40.


135. ЗА пенсията на оперния артист. // М у з. ж и в о т, І, № 8, ноем. 1928, с. 12.


136. СЛУЧАЙНИТЕ композитори. // Л и с т на музикалното дружество “М-ro Г. Атанасов” ( Т. – Пазарджик ), № 1, 28 ян. 1928, с. 2.


1930


137. [СПОМЕН за Стоил Стоилов]. // С т о и л о в, Стоил. Албум 1919-1929. – С., [1930], с. 12-13.МУЗИКАЛНИ ТВОРБИ И ЛИТЕРАТУРА ЗА МАЕСТРО ГЕОРГИ АТАНАСОВ


ДИСКОГРАФИЯ


Грамофонни плочи138. МЛАДОСТТА на Маестрото / [Муз.] Виктор Райчев ; Либрето Емил Видлички ; Изп. Н. Шаркова и Л. Бодуров. // А н т о л о г и я на българската оперета. – Балкантон, ВНА 1166.


139. МЛАДОСТТА на Маестрото / [Муз.] Виктор Райчев ; Либрето Емил Видлички ; Съпр. ОДМТ ; Диригент Виктор Райчев. // О п е р н и арии. – Балкантон , 0186.Компактдискове


2002


140. МЛАДОСТТА на Маестрото / [Муз.] Виктор Райчев ; Изп. хор и солисти на ДМТ “Стефан Македонски”. // О п е р е т а т а : Ч. 4. – [С.], 2002.НОТОГРАФИЯ


1959


141. МЛАДОСТТА на Маестрото : [10 партии] : За салонен оркестър / Аранж. Евгений Столица. – София : Музфонд при Съюза на бълг. композитори, [1959]. – 50 с.


1962


142. МЛАДОСТТА на Маестрото : Оперета в 3 д.: [Извлеч. за пиано] / Либрето Емил Видлички ; Ред. Панчо Владигеров. – [София] : Наука и изкуство, [1962]. – 192 с. : 1 л. портр.


1964


143. МЛАДОСТТА на Маестрото : Сюита от оперетата ... : [За естр. оркестър. 10 оркестр. парт.]. – [София], [1964]. - 74 с.КНИГИ И ПУБЛИКАЦИИ В КНИГИ


1925


144. К.[АСАБОВ], Г. Маестро Г. Атанасов / Г. К.[асабов]. // [П е т] 5 - годишник на музикално то д-во “M-ro Г. Атанасов. – Т. - Пазарджик, [1925], с. 26-27.

Биогр. данни. С порт. от Г. Герасимов – с. 3.


145. ГЕНОВ, Ив. Кр. Спомени : Преди 18 септември 1920 год. / Ив. Кр. Генов. //

[П е т] 5-годишник на музикалното д-во “М-ro Г. Атанасов”. – Т.- Пазарджик, [1925],

с. 16-19.

Посещение на Маестрото в Пазарджик.

1929


146. ГЕНДОВ, Ст. Оперетата в България / Ст. Гендов. // Г е н д о в, Ст. Апотеоз на българския театър : Юбил. сборник. – С., 1929, с. 87-88.

За оперетата “Моралисти”.


147. КАЗАКОВ, Драгомир. Материали по история на Народния театър и опера / Драгомир Казаков. – София : Държ. печ., 1929. – 280 с. : с ил.

За първото представяне на операта “Борислав” в София – с. 214-215.


1931


148. ДЪРЖАВНА музикална академия : Фонд Академичен симфоничен оркестър : Симфонични оркестри. – София : п-ца Стоп. развитие, 1931. – 5с.

Съдържа и биогр. бележки за Маестро Г. Атанасов.


1954


149. КРЪСТЕВ, Венелин Георгиев. Оперното творчество на Маестро Атанасов : Народно-битови опери : “Гергана”, “Цвета”, “Запустялата воденица”. Историческата опера “Борислав”. Модерни новоромантически тенденции – “Косара”, “Алцек”. Детските оперети на Атанасов / Венелин Георгиев Кръстев. // К р ъ с т е в, Венелин Георгиев. Очерки върху развитието на българската музика : Т. 1 . – [С.], 1954, с. 272-295 : с ноти : 1 порт.

Кратки биогр. данни за композитора.


1957


150. “ГЕРГАНА” : Опера в 3 д. (4 карт.) : Нар. опера Варна [Програма] : Сезон 1957-1958. - 1957, [7] с.

С биогр. бележки.

1958


151. САГАЕВ, Любомир. Оперното творчество на Маестро Г. Атанасов / Любомир Сагаев. // С а г а е в, Любомир. Българското оперно творчество. – С., 1958, с. 67-104.


1959


152. ПЕТРОВ, Стоян. Музикалната култура след Освобождението : 1878-1890 / Стоян Петров. // П е т р о в, Стоян. Очерци по история на българската музикална култура. – С., 1959, с. 249-338 : с ил.

Данни за музикалния живот в Пловдив и дейността на Ем. Манолов, Ангел Букорещлиев и Маестро Г. Атанасов.


1960


153. ПАВЛОВ, Евгени. Маестро Г. Атанасов / Евгени Павлов. // П а в л о в, Евгени. Видни български композитори : Животописни бележки. – С., 1960, с. 21-24.

С библиогр.


154. САГАЕВ, Любомир. Маестро Георги Атанасов. [Живот и творчество]. – София : Наука и изкуство, 1960. – 136 с. : с ноти, 1 л. порт., 3 л. ил.


1961


155. АНДРЕЕВ, Андрей. Първи български композитори : Емануил Манолов, Ангел Букорещлиев, Панайот Пипков, Маестро Георги Атанасов, Добри Христов : Стенограма. – София : НС ОФ, 1961. – 15 с.


156. САГАЕВ, Любомир. Маестро Георги Атанасов : [Биогр. очерк] / Любомир Сагаев ; Под ред. на Венелин Кръстев. – София : Наука и изкуство, 1961. – 60 с. : с 1 л. порт. - (Библ. Български композитори ; № 4)

Съдържа и Списък на произведенията му – с. 60


1962


157. КЕНДЕРОВ, Стоян. Ролята на читалище “Виделина” за развитието на музикалния живот и изобразителното изкуство в Пазарджик / Стоян Кендеров. // С т о години читалище “Виделина” - Пазарджик 1862-1962 : Юбил. сборник. – С., 1962, с. 77-84.

Поместено факсимиле от програмата на концерт-бала, с представление на оперетата “Моралисти”, под диригентството на Коста Георгиев.


1963


158. ХРИСТОВ, Добри. Маестро Г. Атанасов жертва на нашите обществени условия / Добри Христов. // И з б р а н и страници из българското музикално наследство : Статии и критики : Ч. 1 / Ред. Венелин Кръстев. – С., 1963, с. 124-128.


1964


159. ДЖИДЖЕВ, Тодор. Маестро Атанасов / Тодор Джиджев. // Х у б а в а си татковино : България в снимки, слово и цифри : [Сборник] – С., 1964, с.281.


160. СТЪРШЕНОВ, Богомил. Българското симфонично изкуство / Богомил Стършенов. – София : СБК, 1964. – 64 с.

За Маестро Атанасов като диригент на Гвардейския оркестър – с. 8-9.


1966


161. СТЪРШЕНОВ, Богомил и др. Маестро Георги Атанасов 1881 – 1931 / Богомил Стършенов, Пенчо Стоянов. // С т ъ р ш е н о в, Богомил и др. Българска музика : Христоматия с анализи. – С., 1966, с. 34-37.

Живот и творчество.


1967


162. АТАНАСОВ, Георги – Маестро (Георги Атанасов Георгиев). // Е н ц и к л о п е

д и я на българската музикална култура. – С., 1967, с. 171-173.

С библиогр.


1968


163. ГЕРГАНА : [Опера] : Програма на Соф. нар. опера. – [1968]. – [12] с.

1969


164. БАТАКЛИЕВ, Иван. Черти на духовно-културния живот на Пазарджик и Пазарджишко / Иван Батаклиев. // Б а т а к л и е в, Иван. Пазарджик и Пазарджишко. – С., 1969, с. 361-381.

За Маестро Г. Атанасов – с. 371.


1970


165. ДРАГАНОВ, Никола. Оперното дело в Стара Загора / Никола Драганов. – София : Наука и изкуство, 1970. – 131 с.

За операта “Гергана” на Старозагорска сцена. Първо представление – 1 юли

1925 г. (рожд. дата на Старозаг. опера).

С библиогр.


166. КРЪСТЕВ, Венелин. Операта и детската оперета / Венелин Кръстев. // К р ъ с

т е в, Венелин. Очерци по история на българската музика. - С., 1970, с. 162-181 : с ноти.

2. изд. 1977.

Изд. излиза и на руски ез. (Москва, 1973).

За Маестро Г. Атанасов и неговото творчество – “Борислав”, “Гергана”, “Запустялата воденица”, “Цвета”, “Косара” и “Алцек”; 4 детски оперетки - “Болният учител”, “За птички”, Самодивското изворче” и “Златното момиче”.


1971


167. РАЗБОЙНИКОВ, Станко. Оперното творчество на Маестро Атанасов / Станко Разбойников. // Р а з б о й н и к о в, Станко. Оперни произведения на първите български композитори. – С., 1971, с. 32-102.


1972


168. АЛВАДЖИЕВ, Н. Атанасов, Георги – Маестро. // А л в а д ж и е в, Н. Пловдивска хроника. – Пловдив, 1972, с. 56-57.


169. МАЕСТРО ГЕОРГИ АТАНАСОВ 1882-1931. // Н а ш и музикални дейци и състави : Бюлетин, 1972, № 6, с. 55-57.

Подпис: С. К.


1974


170. КРЪСТЕВ, Венелин. Зараждане на музикално-сценичните жанрове / Венелин Кръстев. // К р ъ с т е в, Венелин. Българска музикална култура. – С., 1974, с. 91-97.

Съдържа и: Оперното творчество на Маестрото. Със сн.


1975


171. БОЖКОВА, Злата. Софийска народна опера : Мемоари / Злата Божкова. – София : Наука и изкуство, 1975 (Ямбол : Г. Димитров). – 183 с. : 24 с. ил.

Пълното име на авт. е Злата Божкова Тодорова.

За операта “Гергана” – с. 69.1976


172. БИКС, Розалия Александрова. Диригенти / Розалия Александрова Бикс. // Б и к с, Розалия. Български оперен театър до 1944. – С., 1976, с. 198-223.

Библиогр. с. 331-350.

За най-значителните фигури между българските диригенти от първите години на ХХ в. – Маестро Г. Атанасов и др.


173. КРЪСТЕВ, Венелин. Георги Атанасов – Маестрото / Венелин Кръстев. // К р ъ с

т е в, Венелин. Профили : Студии – есета за 11 български композитори : Кн. 1. – С., 1976, с. 56-79 : с ил.


1977


174. ДРУМЕВА, Мария. Звезда самотна : Книга за Маестрото. - София : Музика, 1977. – 276 с. : 16 л. ил.

Библиогр. с. 274 – 275.

Съдържа и Кратка хронология на по-важните дати в живота на Маестрото –

с. 272-273.


175. КЕНДЕРОВ, Стоян. Маестро Георги Атанасов / Стоян Кендеров. // К е н д е

р о в, Стоян. Страници за музикалния живот в гр. Пазарджик : Ч. 1. – Пазарджик, 1977, с. 94-110.

Жизнен и творчески път. Фонд “Паметник на Маестро Георги Атанасов”.


1978


176. АТАНАСОВ, Маестро Георги. // Е н ц и к л о п е д и я България : Т. 1. А-В. – С., 1978, с. 148-149.


177. КОЖУХАРОВ, Слав. Маестро Георги Атанасов 1882-1931 / Слав Кожухаров. //

Б е л е ж и т и българи : [Очерци] : Т. VІ. – С., 1978, с. 543-550.


178. СПАСОВ, Павел. Маестрото / Павел Спасов. // К ъ д е т о думите не могат : Образи на велики композитори. – С., 1978, с. 699-719.

1.изд. 1966.


1979


179. ИВАНОВ, Атанас. Маестро Георги Атанасов / Атанас Иванов. // И в а н о в, Атанас. Военните оркестри в България. – С., 1979, с. 122-132 : с портр.


1980


180. АПОСТОЛОВА – НЕЙКОВА, Румяна. За българската опера / Румяна Апостолова-Нейкова. // А п о с т о л о в а – Н е й к о в а, Румяна. Пътуване в операта. – С., 1980, с. 180-182.

За оперното творчество на Маестрото – “Гергана”, “Цвета”, “Косара”.


181. КАРАПЕТРОВ, Константин П. Паметник всред бюстовете на безсмъртните : Маестро Атанасов / Константин П. Карапетров. // К а р а п е т р о в, Константин П. Пионери на българската музика : Ч.1. Родна песен нас навек ни свързва. – С., 1980, с. 118-141.

Библиогр. с. 180-182.

Живот и творчество.


1981


182. БРАШОВАНОВА-СТАНЧЕВА, Лада Стоянова. Първо композиторско поколение / Лада Стоянова Брашованова-Станчева. // Б р а ш о в а н о в а - С т а н ч е в а, Лада Стоянова. Българската народна музика и нейното композиторско претворяване. – С., 1981, с. 20-117.

За Маестро Атанасов – с. 31-33, 100-117.


183. КЕНДЕРОВ, Стоян. Оперeтата “Младостта на Маестрото” / Стоян Кендеров.

// К е н д е р о в, Стоян П. Страници за музикалния живот в гр. Пазарджик : Ч. 2. – Пазарджик, 1981, с. 111-115.

Отзив за оперетата.


184. САГАЕВ, Димитър. Маестро Георги Атанасов 1882-1931 / Димитър Сагаев. //

С а г а е в, Димитър. Галерия от образи : Музикални творци на нашето време : [Очерци]. – С., 1981, с. 5-24.

Съдържа и Списък на произведенията му.


1982


185. БЬОКЕЛ, Улрих и др. “Гергана” / Улрих Бьокел, Хорст Зегер. // Б ь о к е л, Улрих и др. Операта през вековете / Улрих Бьокел, Хорст Зегер. – С., 1982, с. 203-206.


1983


186. САГАЕВ, Любомир. Маестро Атанасов 1882-1931 / Любомир Сагаев. // С а г а

е в, Любомир. Книга за операта : [Сб. от библиогр. очерци за композитори и обяснения за 132 опери]. – 4. доп. и прераб. изд. – С., 1983, с. 17-26.

1.изд. 1964.

Биогр. данни. Оперите “Гергана” и “Цвета”.


187. [ПЕТДЕСЕТ] 50 години Съюз на българските композитори : [Албум]. – София : Музика, 1983. – 146 с. : с ил., портр., факс.

С портр. на Маестрото.


1984


188. МИНЧЕВ, Иван. П. Маестро Георги Атанасов 1882-1931 / Иван П. Минчев. //

М и н ч е в, Иван П. [Сто и двадесет] 120 бележити композитори : [Биогр.]. - 2. изд. – С., 1984, с. 117-127.

1.изд. 1976.

Със списък на по-важните муз. произведения – с. 127.


1985


189. БИКС, Розалия Александрова. Български оперен театър : 1944-1980 : Наблюдения и материали / Розалия Александрова Бикс. – София : Музика, 1985. – 348 с.

С библиогр.

За Маестро Г. Атанасов – с. 27, 49, 52, 58, 64, 73, 75, 93, 117, 122, 128, 164, 218, 237, 254, 258, 271, 284, 291.


1987


190. ТЕНЕВ, Драган. Вечерта на 18. ХІ. 1931 година : Маестро Г. Атанасов 1882 - 1931 / Драган Тенев. // Т е н е в, Драган.[Четиридесет] 40 разказа за прочути композитори. – 2. изд. – С., 1987, с. 230-238.

1. изд. 1979.


1988


191. МАЕСТРО ГEОРГИ АТАНАСОВ. // П л о в д и в с к и окръг по пътя на социализма 1944-1964 : Указател на литература в шест тома 1972-1988 : Т. 6. Ч. 2. Изкуство. Литература. – Пловдив, 1988, с. 174-176.

Съдържа и биогр. бележки.


1989


192. МИЛЕНКОВА, Чайка. Стоян Миленков : Трубадур на смеха и горчивите истини / Чайка Миленкова. – София : Музика, 1989. – 124 с.

За оперетата “Моралисти” – с. 30-32.


1992


193. БАЛАРЕВА, Агапия. Хоровото дело в България : От средата на ХІХ в. до 1944 г. : [Моногр.] / Агапия Баларева. – София : БАН, 1992. – 242 с. : с ил.

За Маестро Г. Атанасов на с. 44, 73, 191.


1996


194. ДАЧИНА, Златка. Театрално-сценичният жанр за деца в българската музика. Художествени идеи в българския музикален театър за деца. Типове музикално-драматургично изграждане / Златка Дачина. // Д а ч и н а, Златка. Музика за деца. – Благоевград, 1996, с.181-205.

За детските оперети на Маестро Г. Атанасов - с.186-188.


1998


195. КОРИТАРОВ, Ненко. Военни капелмайстори на Карловския военно-духов оркестър от създаването му през 1904 до 1944 година : Капелмайстор Маестро Георги Атанасов / Ненко Коритаров. // К о р и т а р о в, Ненко. Музика в долината на розите. – Карлово, 1998, с. 8-10.


196. ТЕНЕВ, Драган. Вечерта на 18.ХІ.1931 година / Драган Тенев. // Т е н е в, Драган. [Деветдесет] 90 малки разказа за велики художници, композитори и певци. – С., 1998, с. 394-399.

1999


197. СТОЯНОВ, Андрей. Писмо от Маестро Атанасов до Андрей Стоянов за негови композиции / Андрей Стоянов. // С т о я н о в, Андрей. Есета из архива. – С., 1999, с. 140.


2000


198. БИКС, Розалия Александрова. На опера в стара София / Розалия Александрова Бикс. – София : Акад. изд. Марин Дринов, 2000. – 242 с. : с портр.

Съдържа и Списък на първите постановки на оперите на Маестро Г. Атанасов в Народната опера до 1945 г. – с. 78-79.


2001


199. СТАМБОЛИЕВ, Огнян Тодоров. Маестро Атанасов. // С т а м б о л и е в, Огнян Тодоров. Нова книга за операта : От Монтеверди до Бритън или 230 опери от 100 композитори : Ч. 1. – С., 2001, с. 10-14.

Биогр. данни и творчество – “Гергана”, “Цвета”.


200. КРАЧЕВА, Лилия. Маестро Георги Атанасов. (Творци) / Лилия Крачева. // К р а

ч е в а, Лилия. Кратка история на българската музикална култура. – С., 2001, с. 313-314.

Библиогр. с. 427-447.


2002


201. ЖЕКОВ, Петър. Стара Загора – град на музиката / Петър Жеков. – Стара Загора : [Изд. авт.], 2002. – 112 с. : с фотогр.

За Маестро Г. Атанасов – с. 31-32.


202. МИТКОВ, Димитър. По пътя на Маестрото : Кн. за именити музиканти. – Пловдив : [Изд. авт.], 2002. – 24 с. : с 4 фотогр.


2003


203. ВЪЛЧИНОВА-ЧЕНДОВА, Елисавета. Атанасов (Маестро), Георги (Георги А. Георгиев) / Елисавета Вълчинова - Чендова. // В ъ л ч и н о в а - Ч е н д о в а, Елисавета. Енциклопедия български композитори. – С., 2003, с. 32-33.

Изд. излиза и на англ. ез.

За Маестро Г. Атанасов и на с. 13, 54, 158, 188, 236.


204. КУЮМДЖИЕВ, Юлиян. Многогласната литургия в българската музика : 1878 – 30-те години на ХХ век / Юлиян Куюмджиев. – София : Пони, 2003. – 136 с. : с ноти.

И за Маестро Георги Атанасов, диригент на църковен хор и военен капелмайстор в Пловдив и Карлово.


2004


205. РАЙЧЕВСКИ, Георги. Атанасов, Маестро (Георги Атанасов)(Пловдив, 1882-1931) / Георги Райчевски. // Р а й ч е в с к и, Георги. Пловдивска енциклопедия. - 3. прераб. и доп. изд. – Пловдив, 2004, с. 25-26.

1. изд. 1999.

2. изд. 2002.


2005


206. АРНАУДОВА, Боянка. Българската опера – мит и модерност. – София : ИК

Полис, 2005. - 292 с. : с ил.

Библиогр. с. 286-288.

За творбите на Маестро Г. Атанасов – “Гергана” и “Косара”.


207. БЪЛГАРСКИ музикален театър 1890-2001 : Опера, балет, оперета, мюзикъл : Театри, трупи, постановки. – София : Акад. изд. Марин Дринов, 2005. – 407 с. : с табл., 18 л. ил., портр., факс.

Други авт.: А. Д. Янева, Р. Л. Каракостова, М. М. Ценова. Със съдействието на Маня Иванова.

Рез. на англ. ез.

Съдържа и хронология на постановките на Маестро Г. Атанасов на муз. сцена.


СТАТИИ В ПЕРИОДИЧНИЯ ПЕЧАТ


1908


208. КАПЕЛМАЙСТОРА Г. Атанасов. (Хроника). // М а р и ц а (Пловдив), № 148, 23 март 1908.

Протест срещу преместването на капелмайстора на 21. пехотен полк от Пловдив в София.

1909


209. ПРОЯВЕНА дейност. (Хроника). // М а р и ц а (Пловдив), № 188, 31 май 1909.

Маестро Атанасов като капелмайстор на военната музика на 21-и пех. полк.

Вж и: М а р и ц а (Пловдив), № 190, 18 юни 1909.


1910


210.БОРИСЛАВ”. (Хроника). // С а н С т е ф а н с к а Б ъ л г а р и я (Пловдив), № 577, 21 юли 1910.

Сведения за написването на операта “Борислав” от Маестро Г. Атанасов.


211. ПРЕЗ Великден детската музикална китка от Пловдив ... изпълни нова детска опера “Учителят е боленот [Маестро] Г. Атанасов. (Муз. хроника). // М у з. в е с т н и к,

№ 5, 1910, с. 11.


1915


212. БЕРСЕНЕВ, А. П. Оперна седмица : “Аида”, “Палячи”, “Продадена невеста”, “Самодивското изворче” : Концерт на Саша Попов / А.П. Берсенев. // Х у д о ж. с е д м и ц а, І, 1915, № 2, с. 27-29.


1916


213. СТАМАТОВ, Г. А. “Моралисти” [Оперета] / Г. Стаматов. // З а р я, ІІ, № 601,

24 ян. 1916, с. 2.

Вж и: У т р о, № 1773, 12 ян. 1916, с. 2; № 1877, 10 май 1916, с. 2; Д н е в н и к,

№ 4779, 9 ян. 1916; № 4784, 15 ян. 1916, с. 2; № 4864, 2 май 1916; № 4869, 9 май 1916, с. 2;

Б а л к а н с к а п о щ а, № 230, 15 ян. 1916, с. 2.


1917


214. ВЕЛЕВ, Димитър. Нашата опера “Гергана” ... / Димитър Велев. // С е д м.

п р е г л е д, І, № 11, 10 окт. 1917.


215. ГЕОРГИЕВ, Д. “Гергана” ... / Д. Георгиев. // З а р я, ІІІ, № 1074, 8 юни 1917;

№ 1075, 9 юни 1917.


216. “ГЕРГАНА”. // Д н е в н и к, ХVІ, № 5191, 8 юни 1917.


1920


217. “ГЕРГАНА”. // К о м е д и я, І, № 15, 23 ноем. 1920.

Подпис: Homo Sapiens.


218. Т.[АТАР] Пазарджик. (Муз. бележки). // Ю г (Пловдив), № 448, 4 май 1920.

Отзив за представянето на детската оперетка “Самодивското изворче”.


1921


219. НАРОДНАТА опера. (Хроника). // Б о р б а (Пловдив), І, № 62, 17 май 1921.

Софийската нар. опера пристига в Пловдив заедно с диригента си Маестро Атанасов. Ще бъдат представена операта “Гергана”.

Също и в: Б о р б а (Пловдив), № 64, 19 май; № 65, 20 май 1921; Ю г (Пловдив),

№ 749, 13 май; № 752, 17 май; № 754, 19 май; № 755, 20 май 1921.


1922


220. УЧЕНИЧКИТЕ от девическата гимназия... . (Хроника). // П р а в д а (Пловдив), І,

№ 42, 26 ноем. 1922.

Постановка на детската оперетка “Самодивското изворче” под ръководството на Ан. Цариградски.

Също и в: Юг (Пловдив), № 1069, 20 юни 1922.


1924


221. “МАКЕДОНСКАТА кървава сватба” е новата опера ... . (Муз. хроника). //

Л и с т на муз. дружество “М-ro Г. Атанасов”( Т. - Пазарджик), І, № 1, 2 ноем. 1924, с. 2.


222. “МАКЕДОНСКАТА кървава сватба”. // Л и с т на муз. дружество “M-ro Г. Атанасов” (Т.- Пазарджик) , І, № 2, 2 ноем. 1924, с. 4.

Постановка във Военния клуб – гр. София.


223. НАШИТЕ музиканти и композитори. // Л и с т на муз. дружество “М-ro Г. Атанасов” (Т.-Пазарджик), І, № 1, 2 ноем. 1924, с. 1-2.

Биогр. данни.


224. НАШИЯТ гост. // Л и с т на муз. дружество “М-ro Г. Атанасов” (Т. - Пазарджик), № 2, 14 дек. 1924.

На първия концерт на дружеството присъствал Маестро Г. Атанасов.


225. ХАДЖИГЕОРГИЕВ, Димитър. Едно тържество на родното изкуство / Димитър Хаджигеоргиев. // М у з. в е с т н и к, № 3-4, 25 дек. 1924.

За операта “Македонска кървава сватба” изпълнена като оратория.


226. ЧЕШМЕДЖИЕВ, Йосиф. Новата опера “Македонска кървава сватба” / Йосиф Чешмеджиев. // М у з. в е с т н и к, № 3-4, 25 дек. 1924.


1925


227. ГЕОРГИЕВ, А. Опера “Цвета” / А. Георгиев. // М у з и к а н т, № 10, 1 ноем. 1925.


228. ИКОНОМОВ, Боян. “Цвета” (“Македонска кървава сватба”) / Боян Икономов. // Н е з а в и с и м о с т, № 1850, 6 ноем. 1925, с. 1.


229. МАЕСТРО Г. АТАНАСОВ е свършил втория акт от най-новата опера с исторически сюжет “Йоан Владимир”. // Л и с т на муз. дружество “M-ro Атанасов” (Т.-Пазарджик), ІІ, № 1, 1 ноем. 1925, с. 4.


230. МАЕСТРО АТАНАСОВ. // Л и с т на муз. дружество “M-ro Г. Атанасов” (Т.-Пазарджик), І, № 6, 18 апр. 1925, с. 3.


231. МАЕСТРОТО е изпратил бюста си на дружеството ни ...( Хроника). // Л и с т на муз. дружество “M-ro Г. Атанасов” (Т.-Пазарджик), І, № 4, 21 февр. 1925, с. 4.


232. НОВА българска опера [Йоан Владимир]. (Муз. хроника). // Л и с т на муз. дружество “M-ro Г. Атанасов” (Т.-Пазарджик), І, № 7, 18 апр. 1925, с. 4.


233. НОВАТА българска опера [“Македонска кървава сватба”]. // Е п о х а, № 984, 17 ноем. 1925, с. 1.


234. ОПЕРАТА “Гергана” бе представена през м. юли ...(Хроника). // М у з. п р е г

л е д (Ст. Загора), ІІ, № 15-16, 11 окт. 1925, с. 8.


235. СПАСОВ, Ст. Ат. “Македонска кървава сватба” / Ст. Ат. Спасов. // О т е ч е с т

в о, № 257, 28 ноем. 1925, с. 1.


236. ТЪРЖЕСТВО на родното оперно творчество. // М у з. п р е г л е д (Ст. Загора), ІІ, № 17-18, 15 ноем. 1925, с. 4-5.

Подпис: Хиперион.


237. “ЦВЕТА” (“Македонската кървава сватба”). // Л и с т на муз. дружество “M-ro Г. Атанасов” (Т. - Пазарджик), І, № 2, 6 дек. 1925, с. 2-3.

Подпис: Йохан Г.

Представление в Кооперативния театър.


238. ЯНКОВСКИ, П. “Македонска кървава сватба” / П. Янковски. // М и р, № 7614, 10 ноем. 1925, с. 1.

Постановка на сцената на Кооперативния театър.


1926


239. АБАДЖИЕВ, Никола. “Цвета” (“Македонската кървава сватба”) / Никола Абаджиев. // Л и с т на муз. дружество “M-ro Г. Атанасов” (Т. - Пазарджик), ІІ, № 3-4, 6 ян. 1926, с. 2-3.


240. БЕНЕФИС на М-ро Атанасов. // К о м е д и я, № 75, 2 апр. 1926.

Представление - бенeфис на операта “Македонска кървава сватба”.


241. БЕНЕФИС на М-ро Атанасов. // М у з и к а н т, № 18, 1 апр. 1926.


242. ЕДНО тържество на родната песен : Бенефиса на Maestro Г. Атанасов. // Л и с т на муз. дружество (Т. - Пазарджик), ІІ, № 5, 17 апр. 1926, с. 2-3.

Представление-бенефис на операта “Цвета” в Кооперативния театър – гр. София.


243. КОНЦЕРТ - БАЛА на Т.[атар] Пазарджишката дружба в София. // С в о б о д е н г л а с (Т. -Пазарджик), № 37, 15 дек. 1926.

На концерта присъствал и Маестрото.


244. МАЕСТРО АТАНАСОВ в Стара Загора и представяне на операта “Гергана”. // М у з. п р е г л е д (Ст. Загора), ІІІ, № 5, 11 апр. 1926, с. 1-2.

Подпис: Музикант.


245. МАЛКИЯТ герой. (Културни вести). // Т. – П а з а р д ж и ш к и общ. вестник, ІІ, № 78, 3 март 1926, с. 2.

Маестро Г. Атанасов е подарил на муз. дружество в Пазарджик оперетка за деца “Малкият герой” по текст на Н. Попов.


246. МУЗИКАЛНОТО д-во “Кавал” при културно-просветното дружество “Театър” – Стара Загора ... (Хроника). // Ю г (Пловдив), № 2188, 3 апр. 1926.

Гостуване в Пловдив и изнасяне на операта “Гергана”.


247. НА 26 м.м. дружеството “М-ro Г. Атанасов” по случай бенефиса на своя шеф М-ро Атанасов, даден в Софийския кооперативен театър, поднесе адрес до бенефисанта. // С в о

б о д е н г л а с (Т. - Пазарджик), № 2, 12 апр. 1926.


248. НАШИТЕ музиканти и композитори: M-ro Г. Атанасов. // Л и с т на муз. дружество “M-ro Г. Атанасов” (Т. - Пазарджик), ІІІ, № 1, 6 ноем. 1926, с. 1.


249. НОВА българска опера. (Хроника). // С в о б о д е н г л а с (Т.- Пазарджик), № 8,

24 май 1926.


250. ОПЕРАТА “Гергана отново на сцената. // М у з. п р е г л е д (Ст. Загора), ІІ, № 20, 25 ян. 1926, с. 1-2.


251. ЦВЕТА ... премирана от Министерството на Народното просвещение ... . //

Л и с т на муз. дружество “M-ro Г. Атанасов”, ІІ, № 5, 17 апр. 1926, с. 4.


252. ЧЕШМЕДЖИЕВ, Йосиф. Под чужда стряха / Йосиф Чешмеджиев. // М у з. в е с т

н и к, № 12-13, 15 февр. 1926, с. 6-7.

За премиерата на операта “Македонска кървава сватба”.


253. MAESTRO Г. АТАНАСОВ е назначен от Военното Министерство за инспектор на военните музики ... . // Л и с т на муз. дружество “M-ro Г. Атанасов” (Т.-Пазарджик), ІІ, № 5, 17 апр. 1926, с. 4.


1927


254. ВЕЛИЧКОВ, Н. “Косара” [постановка в театър “Роял”] / Н. Величков. // П р я п о р е ц, № 94, 29 апр. 1927, с. 2.


255. “КОСАРА” в театър “Роял”. // М и р, № 8048, 20 апр. 1927, с. 1.

Подпис: П. Я.


256. МАЕСТРО Г. АТАНАСОВ гостува в града ни и .... дирижира операта “Герга

на” ... . // М у з. п р е г л е д (Ст. Загора), ІV, № 2, 18 ян. 1927, с. 6.


257. НА 7 т. м. ... се изнесе от музикалното дружество “М-ро Г. Атанасов” на нашата сцена първото действие и картината от операта “Македонска кървава сватба”. (Хроника). //

С в о б о д е н г л а с (Т.- Пазарджик), № 41, 12 ян. 1927.


1928


258. ДЕТСКА оперетка. (Хроника). // Б о р б а (Пловдив), № 2068, 18 март 1928;

№ 2074, 25 март 1928.

Ученици от Пловдив изнасят оперетката “За птички” от Маестро Атанасов.


259. КАМБУРОВ, Иван. Георги Атанасов – Маестро : По случай 10 години от популярните концерти / Иван Камбуров. // Г л о б у с, 29 ян. 1928, с. 1.


260. “КОСАРЯ” е новата великолепна опера на Маестро Атанасов ... . (Хроника). // Юг (Пловдив), № 2726, 27 ян. 1928.

Предстоящо концертно изпълнение в Пловдив.

261. НА 5 и 8 дек. Районната опера представи ... “Гергана”. (Оперна хроника). // Д у
м а (Ст. Загора), ІІ, № 143, 12 дек. 1928.


1929


262. АБАДЖИЕВ, Никола. Новата опера “Косара” / Никола Абаджиев. // П р я п о

р е ц, № 47, 24 ноем. 1929, с. 2.


263. МАЕСТРО Г. АТАНАСОВ за Народната опера [и диригента М. Златин]. // С в о

б о д н а р е ч, VІ, № 1556, 17 май 1929.


264. САМЕВ, Н. Новата опера на М-ро Атанасов – “Косара” / Н. Самев. // П о л и т и

к а, № 8, 18 ноем. 1929, с. 2.


265. ШИШМАНОВ, Димитър. “Косара” / Димитър Шишманов. // С л о в о, № 2233, 22 ноем. 1929, с. 1.


1930


266. КАРЛОВО. (В Южна България). // Б о р б а (Пловдив), № 2891, 21 дек. 1930.

Сведения за състоялия се концерт по случай юбилея на Маестро Атанасов.


267. КАРЛОВО. (В Южна България). // Б о р б а (Пловдив), № 2894, 25 дек. 1930.

Подпис: Н. М.

Отзив за концерта, изнесен по повод 25-год. юбилей на Маестрото.


268. “КОСАРА” [Опера]. // Л ъ ч, № 320, 1 ян. 1930, с. 4.


267. ОПЕРАТА “Алцек”. // М и р, № 9062, 20 септ. 1930, с. 2.

Подпис: Антон Тони.


268. ПРЕЗ седмицата в града ни пребиваваше ... Маестро Г. Атанасов. (Седмичник). // П о д е м (Т.- Пазарджик), І, № 26, 20 окт. 1930, с. 5.


269. СОФИЯНЛИЕВ, С. П. Нашата опера “Алцек” / С. П. Софиянлиев. // Ю г (Пловдив), № 3571, 4 дек. 1930.

Рецензия.


1931


270. БАЛКАНСКИ, Асен. Маестро Атанасов : Значението му за нашето музикално изкуство / Асен Балкански. // Х и п е р и о н, 1931, № 9-10, с. 421-422.


271. БАШУЛКОВ, К. Една трогателна панахида : Маестро Георги Атанасов / К. Башулков. // Л ъ ч а (Т.- Пазарджик), VІ, № 293, 13 дек. 1931, с. 2.


272. БОБЕВСКИ, Любомир. За Маестро Георги Атанасов. (Спомен) / Любомир Бобевски. // Н а р. п р а в а, № 5, 21 ян. 1931, с. 2.


273. [ДВАДЕСЕТ и пет] 25-годишен юбилей на Маестро Г. Атанасов. // Н и в а, ІІІ, 1931, № 13, с. 12.


274. ДИМИТРОВ, В. Маестрото и неговите детски оперетки / В. Димитров. // М у з.

ж и в о т, І, № 1, 1931.


275. ЕДНА голяма загуба за родната музика. // В е с т н и к з а ж е н а т а, № 408, 2 ноем. 1931, с. 1.


276. ЕДИН заслужен юбилей. // П о д е м (Т.- Пазарджик), І, № 49, 12 ян. 1931, с. 1.

25 години творческа дейност.


277. ЕДНА благородна инициатива. // П о д е м (Т.- Пазарджик), № 34, 7 дек. 1931.

За построяване паметник на Маестро Георги Атанасов.


278. ЕДНА инициатива. // Л ъ ч а (Т.- Пазарджик), VІ, № 293, 13 дек. 1931.


279. ЗАВЕТЪТ на Маестро Г. Атанасов. // Б о р б а (Пловдив), № 3171, 24 ноем. 1931.

Желанието му тленните останки да бъдат пренесени в България.


280. ЗА Маестро Атанасов. (Хроника). // Б о р б а (Пловдив), № 3171, 24 ноем. 1931.

Инициатива на С. Софиянлиев за честването паметта на Маестрото в Пловдив.


281. КАЗАКОВ, Д.[рагомир]. Спомен за Маестро Атанасов / Д.[рагомир] Казаков. //

Л и т. г л а с, ІV, № 132, 6 дек. 1931, с. 4.


282. КАМБУРОВ, Ив. Маестро Георги Атанасов / Ив. Камбуров. // Б ъ л г. р е ч, 1931, № 7-8, с. 117-118.


283. КАМБУРОВ, Ив. Маестро Георги Атанасов / Ив. Камбуров. // Л и с т о п а д, ХІІ, 1931, № 7-8, с. 188-189.


284. КАМБУРОВ, Иван. Маестро Г. Атанасов / Иван Камбуров. // М и с ъ л, № 12, 6 дек. 1931, с. 1.


285. КАРАПЕТРОВ, П. Маестро Г. Атанасов : По случай 25-год. му юбилей / П. Карапетров. // Ж е н с к и с в я т, № 7-8, 7 ян. 1931, с. 5.


286. КАРАПЕТРОВ, П. Маестро Георги Атанасов / П. Карапетров. // С ъ д б а, ІІІ, 1931, № 4, с. 31-32.


287. КОНЦЕРТ : По случай 25 години от дейността на Маестро Атанасов .... // Р о

д о п с к о е х о (Асеновград), № 306, 13 ян. 1931.

В Асеновград.

Вж и: Р о д о п с к о е х о (Асеновград), № 307, 18 ян. 1931; Ю г (Пловдив), № 3609, 21 ян. 1931.


288. МАЕСТРО АТАНАСОВ. // Ю г (Пловдив), № 3863, 21 ноем. 1931.

Съобщение за смъртта му.

Вж и: Ю г (Пловдив), № 3864, 22 ноем. 1931.


289. МАЕСТРО АТАНАСОВ. // Б ъ л г. а р т и с т, 1931, № 3, с. 26.


290. МАЕСТРО Г. АТАНАСОВ. // Н и в а, ІV, № 6, 1931, с. 6-7.

Подпис: Пилигрим.


291. МАЕСТРО ГЕОРГИ АТАНАСОВ. // Ж е н с к и с в я т, № 23, 16 дек. 1931.


292. МАЕСТРО ГЕОРГИ АТАНАСОВ. // И л ю с т р. с в е т л и н а, 1931, № 10-12,

с. 9.

Живот и творчество.


293. МАЕСТРО ГЕОРГИ АТАНАСОВ. // С в о б о д н а р е ч, № 2313, 21 ноем. 1931.


294. МУЗИКАЛНИ празненства в Ямбол : 25-год. юбилей на Маестро Атанасов и д-во “Гусла”. // Б о р б а (Пловдив), № 2918, 27 ян. 1931.


295. ПОПИВАНОВ, Дим.[итър]. Човекът на благословения труд [Маестро Георги Атанасов] / Дим.[итър] Попиванов. // Л и т. г л а с, ІV, № 132, 6 дек. 1931, с. 2.


296. ПРИ музикалното дружество “М-ро Г. Атанасов” е образуван фонд “Постройка паметник на Маестро Г. Атанасов ... .(Муз. вести). // Л ъ ч а (Т. - Пазарджик), VІ, № 294, 19 дек. 1931.


297. САМЕВ, Н. Юбилеят на Маестро Георги Атанасов / Н. Самев. // И л ю с т р.

с в е т л и н а, ХХІХ, № 1, 1931, с. 2.


298. СОФИЯНЛИЕВ, С. П. Маестро Георги Атанасов / С. П. Софиянлиев. // Ю г (Пловдив), № 3866, 25 ноем. 1931.

Живот и творчество.


299. ХРИСТОВ, Добри. Маестро Г. Атанасов / Добри Христов. // М у з. ж и в о т, № 11, 25 ян. 1931, с. 1.


300. ХРИСТОВ, Добри. Маестрото – жертва на обществените условия / Добри Христов. // Л и т. г л а с, № 132, 6 дек. 1931.


301. ШЕКЕРДЖИЕВ, М. Алцек – опера в 4 действия : Либрето – П. Карапетров. Муз. .. / М. Шекерджиев. // Н и в а, № 38, 1931, с. 12.


302. ШИШКОВ, М. Успешното изиграване на “Македонската кървава сватба” в Стилтон - Пенсилвания / М. Шишков. // К р ъ г о с в е т, ІІ, № 37, 1931, с. 13.


303. ЮБИЛЕЙ на Маestro Георги Атанасов. // Л ъ ч а (Т.- Пазарджик), V, № 248 (С в о б о д е н г л а с); № 41 (И з г р е в), 15 ян. 1931.

Подпис: Ханс Г.


304. MAESTRO ГЕОРГИ АТАНАСОВ ... е починал на 17 т. м. в Италия. (Седмичник). // П о д е м (Т.- Пазарджик), № 31, 23 ноем. 1931, с. 3.


1932


305. АРНАУДОВ, Илия. Оперите на Маестро Атанасов / Илия Арнаудов. // Р о д н а

п е с е н, 1932, № 4.


306. [БИОГРАФИЯ на] Маестро Г.Атанасов. (В памет на Маестро Атанасов). // Л ъ ч а (Т.-Пазарджик), VІІ, № 314, 7 май 1932, с. 1.


307. ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН концерт. // П о д е м (Т.- Пазарджик),ІІІ, № 135, 2 май 1932, с. 2.

Музикалното дружество “Маестро Г. Атанасов” урежда концерта, на който ще бъде положен основния камък на паметника на Маестрото в Пазарджик.


308. ГАЛОНИ, Франческо. Маестро Г. Атанасов : [Спомен] / Франческо Галони. // Л ъ ч а (Т.-Пазарджик), VІІ, № 314, 7 май 1932, с. 1.


309. ДЕЛОВА-ХРИСТЕВА, Т. За нашата народна песен : В памет на Маестро Г. Атанасов / Т. Делова-Христева. // Ю г (Пловдив), № 3898, 1 ян. 1932.


310. ЕДНО редко и мило тържество. // П о д е м (Т. - Пазарджик), ІІІ, № 139, 30 май 1932, с. 4.

Концерт в Пазарджик в памет на Маестро Г. Атанасов и полагане на основния камък на паметника му.


311. ЗЛАТАРОВ, Ас. Човек : [Очерк] / Ас. Златаров. // Л ъ ч а (Т. - Пазарджик), VІІ, № 314, 7 май 1932, с. 2.


312. ИЗ последното писмо на Маестро Атанасов до жена му. // Л ъ ч а (Т.-Пазарджик), VІІ, № 314, 7 май 1932, с. 2.


313. КОПЕЙКИН. Маестро Атанасов : [Спомен] / Копейкин. // Л ъ ч а (Т.-Пазарджик), VІІ, № 314, 7 май 1932, с. 1-2.


314. МАЕСТРО АТАНАСОВ. // Л ъ ч а (Т.-Пазарджик), VІІ, № 314, 7 май 1932, с. 2.

Подпис: Алцек.

За творчеството на композитора.


315. МАКЕДОНСКИ, Ст. Първата ми среща с Маестрото : [Спомен] / Ст. Македонски. // Л ъ ч а (Т.-Пазарджик), VІІ, № 314, 7 май 1932, с. 2.


316. НАУЧАВАМЕ се, че Популярната банка от града ни и г-жа д-р Немска са подарили на фонда “Постройка паметник на Маестро Георги Атанасов” ... . // П о д е м (Т. - Пазарджик), ІІІ, № 158, 10 окт. 1932, с. 1.


317. ПАМЕТЕН концерт : [В памет на Маестро Г. Атанасов]. // Л ъ ч а (Т.-Пазарджик), VІІ, № 315, 14 май 1932, с. 1.

Организира муз. дружество “М-ro Г. Атанасов” – Пазарджик.


318. ПОЛАГАНЕ основния камък за паметник на Маестро Георги Атанасов. // Л ъ ч а (Т.-Пазарджик), VІІ, № 316, 20 май 1932, с. 2.


319. Т.[АТАР] ПАЗАРДЖИК. (Наша провинция). // П о б е д а (Пловдив), № 676, 13 май 1932.

Съобщение за паметника на Маестрото.


320. ФОНД “Паметник Маестро Атанасов”. // Л ъ ч а (Т.- Пазарджик), VІІ, № 314, 7 май 1932.

Решение на муз. дружество “М-rо Г. Атанасов” – Пазарджик.


1933


321. МУЗИКАЛНОТО д-во “Маестро Георги Атанасов” ... ще изнесе на 26 т.м. възпоменателно утро в салона на читалище “Виделина. // П о д е м (Т.-Пазарджик), ІV, № 216, 20 ноем. 1933, с. 1.

По случай 2 год. от смъртта на композитора.


322. ОПЕРАТА “Гергана”. // Ю г (Пловдив), № 4249, 9 март; № 4250, 10 март 1933.

Също и в: П о б е д а (Пловдив), ІV, № 928, 10 март 1933.

Представление в Пловдив.


1935


323. БОРИНА, Х. Да почетем паметта на българските музикални гении / Х. Борина. // Ю г (Пловдив), № 4864, 30 март 1935.

Вж и: П л о в д и в с к и общ. вестник, № 180-181, 12 ян. 1935, с. 13.


324. ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН лист за Маестро Георги Атанасов : Урежда Божан Витанов. - Русе : п-ца Димитър Петров, 3 май 1935. – 4 с. : с ил.

Посветен на живота и делото на Маестро Г. Атанасов.


325. ЕМАНУИЛОВ, Асп. “Гергана” : Битова опера ..., изнесена от Русенската опера / Асп. Емануилов. // Н а р. б о р б а (Русе), ІV, № 1102, 14 май 1935.


326. ОПЕРЕТАТА “Златното момиче” ... . (Хроника). // У ч е н и ч. т в о р ч е с т

в о (Пловдив), ІV, № 2, 1935.

Представена от учениците на І-ва пловдивска прогимназия “А. Карнеги”.


1936


327. ТЪЖНА пет годишнина. // П о д е м (Пазарджик), VІІ, № 368, 28 ноем. 1936, с. 1.

Подпис: Г. Д. К.

Годишнина от смъртта на Маестрото.


328. ПЛОВДИВСКАТА народна опера . // П л о в д и в, І, № 37, 10 дек.; № 38, 14 дек.; 17 дек.; № 41, 24 дек. 1936.

Откриване сезона с операта “Гергана”.

Също и в: Ю г (Пловдив), № 5381, 23 окт.; № 5388, 31 дек. 1936; Б о р б а (Пловдив), № 4705, 28 дек. 1936.1937


329. ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН лист Маестро Атанасов. 1882-1931 : Издание на Комитета за пренасяне останките на Маестро Георги Атанасов – София ; Ред. Асен Балкански. – София : п-ца Св. Ив. Рилски, 1937. - 4 с. : с ил.


330. ГЕНОВ, Ив. Кр. Възпоменания на Маестро Атанасов : По повод пренасяне тленните останки на Маестрото в България / Ив. Кр. Генов. // Л ъ ч а (Пазарджик), ХІ, № 550, 13 февр. 1937; № 551, 20 февр. 1937.


331. ГЕНОВ, Иван Ив. Тленните останки на М-ро Атанасов / Иван Ив. Генов. // Л ъ

ч а (Пазарджик), ХІ, № 549, 6 февр. 1937, с. 1.

На 5 февр. 1937 г. са превозени тленните останки на Маестро Г. Атанасов, идващи от Италия.


332. КАМБУРОВ, Иван. Българското оперно творчество до “Гергана” / Иван Камбуров. // У т р о, ХХVІІ, № 8215, 3 ян. 1937.


333. ТЛЕННИТЕ останки на М-ро Атанасов през пазарджишката гара. // П о д е м (Пазарджик), VІІІ, № 378, 6 февр. 1937, с. 1.


1938


334. КОМИТЕТЪТ по постройка паметник на Маестро Г. Атанасов в едно от последните си заседания е решил да построи паметника в градината пред Областния съд. (Седмичник). // П о д е м (Пазарджик), № 469, 19 ноем. 1938, с. 1.


335. ПЛОВДИВСКАТА опера. (Предстоящи спектакли). // П р а в д а (Пловдив), ІV, № 140, 28 февр. 1938.

Откриване на сезона с операта “Цвета”.


336. СТРОЕЖЪТ на паметника на Маестро Г. Атанасов в градината пред Съдебната палата върви успешно. (Седмичник). // П о д е м (Пазарджик), № 470, 26 ноем. 1938, с. 1.


1939


337. ГЕНОВ, Иван. Кр. Маестро Георги Атанасов. (По случай годишнина от смъртта му – 17. ХІ. 1931 год.) / Иван Кр. Генов. // Л ъ ч а (Пазарджик), № 685, 18 ноем. 1939, с. 1


338. ПИПКОВ, Л. “Гергана” на Маестро Атанасов / Л. Пипков. // Р о д н а п е с е н, ІХ, № 5-6, 1939, с. 2-3.


339. СЕМЕРДЖИЕВ, Вл. Маестро Г. Атанасов / Вл. Семерджиев. // Л ъ ч а (Пазарджик), ХІV, № 681, 21 окт. 1939, с. 1; 4.

Жизнен и творчески път.


1940


340. ГЕНОВ. Опера “Гергана” в Народната опера / Генов. // П о д е м (Пазарджик), ХІ, № 565, 5 окт. 1940, с. 1.


341. КОЛУШЕВ, Ат. Освещаване паметника на Маестро Атанасов / Ат. Колушев. //

П о д е м (Пазарджик), ХІ, № 564, 28 септ. 1940, с. 2.

С дарения на граждани, организации и дружества, паметникът е завършен през 1940 г.


342. ОТКРИВАНЕ на оперния сезон с “Гергана” в Старозагорската опера. // С т а р о

з а г. у т р о (Ст. Загора), 1940, № 72, 9 дек. 1940.


343. ФИЛИПОВ, Ас. Маестровата “Гергана” и тази година откри сезона на Народната опера в София. (Културен бележник) /Ас.Филипов. // Л ъ ч а (Пазарджик), ХV, № 731, 5 окт. 1940, с. 4.

1941


344. ОТ “Македонската кървава сватба” до “Цвета” : Начало на оперния сезон. // З о

р а, № 6693, 9 окт. 1941, с. 6.

Подпис: И. Б.


1944


345. КУЛТУРЕН живот в Лъджене. // В о л я (Пловдив), № 2703, 9 юни 1944.

Църковният хор изнася детската оперетка “Златното момиче”.


1946


346. ГЕНОВ, Ив. Кр. М-ро Георги Атанасов : По случай 15 години от смъртта му / Ив. Кр. Генов. // О с в о б о ж д е н и е (Пазарджик), ІІІ, № 98, 9 ноем. 1946, с. 4.


1948


347. КАМБУРОВ, Иван. Сливенски самодеен оперен колектив : [Операта “Гергана”] / Иван Камбуров. // О т е ч. ф р о н т, № 1298, ноем. 1948.


1949


348. МУЗИКАЛНА летопис : На 6.V.1881 г. в Пловдив е роден Георги Атанасов – Маестрото. // М у з и к а, 1949, № 7, с. 19.


1951


349. КРЪСТЕВ, Вeнелин. Първите стъпки на българското оперно творчество. Житейският и творчески път на Г. Атанасов – Маестрото : По случай 20 години от смъртта на композитора / Венелин Кръстев. // Б ъ л г. м у з и к а, 1951, № 9-10, с. 10-15.


1952


350. БОЙЧЕВ, Д. Как насърчих композиторите в миналото / Д. Бойчев. //

М у з и к а, 1952, № 9-10, с. 58-60.1953


351. БОЙЧЕВ, Димо. Маестро Атанасов / Димо Бойчев. // Б ъ л г. в о и н, 1953, № 7, с. 28.


1956


352. БАЛКАНСКИ, А. Георги Атанасов – Маестрото / А. Балкански. // Д у н а в с к а

п р а в д а (Русе), № 108, 6 май 1956.

Също и в: К о л а р о в г р. б о р б а (Коларовград), № 36, 5 май 1956.


353. ДАНОВ, Г. Възпоменателна вечер за Маестро Георги Атанасов / Г. Данов. //

О т е ч. г л а с (Пловдив), № 3777, 4 дек. 1956.


354. КЕНДЕРОВ, Ст. Маестрото – това е нашият Глинка : Към 75-год. от рождението на Маестро Г. Атанасов / Ст. Кендеров. // Се п т. з н а м е (Пазарджик), № 19, 4 май 1956, с. 4.

Кратки биогр. данни и сн.


355. КРЪСТЕВ, Венелин. Оперният композитор Георги Атанасов – Маестрото / Венелин Кръстев. // Н а р. м л а д е ж, № 59, 9 март 1956, с. 3.


356. ПЕТРОВ, Л. Нови материали за живота и творчеството на Маестро Г. Атанасов / Л. Петров. // О т е ч. г л а с (Пловдив), № 3610, 22 май 1956


357. ПЕТРОВ, Л. Маестро Г. Атанасов в своя роден град : По случай 75 години от рождението му / Л. Петров. // П л о в д и в, 1956, № 2, с. 15-16.

Живот и дейност в Пловдив.

Също и в: О т е ч. г л а с (Пловдив), № 3597, 6 май 1956.


358. С името на Маестрото и с неговата песен на уста. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 19, 4 май 1956, с. 4.

За дейността на муз. дружество “М-ro Г. Атанасов” в Пазарджик.


359. САГАЕВ, Димитър. Повече грижи за нашето оперно наследство / Димитър Сагаев. // В е ч. н о в и н и, № 6, 16 март 1956, с. 6.

За операта “Цвета”.


360. САГАЕВ, Любомир. Маестро Г. Атанасов : По случай 75 години от рождението му / Любомир Сагаев. // Б ъ л г. м у з и к а, 1956, № 6, с. 13-17.

Вж и: В е ч. н о в и н и, № 109, 7 май 1956.


361. САГАЕВ, Любомир. Маестро Георги Атанасов : По случай 25 години от смъртта му / Любомир Сагаев. // З е м . з н а м е, № 3181, 17 ноем. 1956.


362. [ХИЛЯДА деветстотин двадесет и четвърта] 1924 година. Маестро Георги Атанасов сред членовете на дружеството, носещо неговото име: [Снимка]. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 19, 4 май 1956.


363. ХИНКОВ, Д. Маестро Георги Атанасов : По случай 75 години от рождението му / Д. Хинков. // Н а р. а р м и я, № 2381, 6 май 1956.


1957


364. КРЪСТЕВ, В. “Гергана”- опера от Маестро Г. Атанасов на Варненската народна опера / В. Кръстев. // Б ъ л г. м у з и к а, 1957, № 9-10, с. 71-73.


365. ПЕТРОВ, Л. Партитурата на “Самодивското изворче” от Маестро Атанасов / Л. Петров. // О т е ч. г л а с (Пловдив), № 3994, 20 авг. 1957.

Оригиналният ръкопис на партитурата е дарена на къща-музей “А. Букорещлиев” от Райна Лукова – Гецова.


366. САГАЕВ, Любомир. “Гергана” / Любомир Сагаев. // Н а р. д е л о (Варна), № 278, 24 ноем. 1957.

Постановка на Варненска сцена.


367. ТРИФОНОВ, Е. “Гергана” и българското национално оперно творчество : По случай предстоящата премиера на операта на Варненска сцена / Е. Трифонов. // Н а р. д е

л о (Варна), № 270, 15 ноем. 1957.


1958


368. АНАСТАСОВА, Л. Из старите дневници на операта / Л. Анастасова. // Н а р.

к у л т у р а, ІІ, № 42, 18 окт. 1958, с. 3.

Оперите “Цвета” и “Косара” на Софийска сцена през 1929 г.


369. АНАСТАСОВА, Лидия. Първата българска оперета : [“Моралисти”] / Лидия Анастасова. // В е ч. н о в и н и, № 2185, 28 авг. 1958.


370. АНГЕЛОВ, Славчо. Случка с Маестрото / Славчо Ангелов. // Н а р. к у л т у р а, № 47, 22 ноем. 1958.

В с. Долна баня, Софийско.


371. АНДРЕЕВ, Андрей. Първата българска оперета / Андрей Андреев. // В е ч. н о в и н и, № 2185, 28 авг. 1958., с. 4.

За оперетата “Моралисти” (1916 г.).


372. БИКС-ДЯКОВА, Розалия. “Цвета” на сцената на Софийската народна опера / Розалия Бикс-Дякова. // О т е ч. ф р о н т, № 4408, 30 окт. 1958, с. 1.


373. БОЖИКОВА, Лиляна. “Гергана” : [Отзив] / Лиляна Божикова. // Р а б. д е л о, № 185, 4 юли 1958.

Представена от Варненската народна опера.


374. БОЖИКОВА, Лиляна. Софийската народна опера откри сезона си / Лиляна Божикова. // Р а б. д е л о, ХХХІІ, № 306, 2 ноем. 1958, с. 3.

С операта “Цвета” – сезон 1958-1959 г.


375. БОЖИКОВА, Лиляна. Маестро Атанасов / Лиляна Божикова. // Р о д н а р е ч, 1958, № 10, с. 22.


376. ГЕНДОВ, Васил. “Моралисти” – първата оригинална българска оперета : 40 години българска оперета / Васил Гендов. // О т е ч. ф р о н т, № 4170, 22 ян. 1958, с. 3.

Спомен за първия спектакъл на оперетата .


377. ГЕНДОВ, Васил. Първата постановка на оперетата “Моралисти” : Из “Мемоари на българския театър” / Васил Гендов. // Б ъ л г. м у з и к а, 1958, № 9, с. 44-45.


378. ГЕНОВ, Г. “Цвета” на сцената : [ в Софийската народна опера] / Г. Генов. //

Л и т. ф р о н т, ХІV, № 44, 30 окт. 1958, с. 3.


379. ГЕОРГИЕВ, Георги. Две нови български оперети в Търново / Георги Георгиев. // Х у д о ж. с а м о д., 1958, с. 47-48, с. 47-48.

Една от тях е оперетата “Младостта на Маестрото” от Виктор Райчев, изнесена от Музикалния театър при читалище “Надежда”.


380. “ГЕРГАНА” – нова премиера на самодейната опера [ в Бургас]. // Ч е р н о м о р

с к и ф р о н т (Бургас), № 2666, 10 дек. 1958.


381. ЗЕНГИНОВ, Д. Една опера показва откъде трябва да се почне / Д. Зенгинов. //

В е ч. н о в и н и, № 2138, 4 юли 1958.

Постановка на “Гергана”.


382. ИВАНОВ, Ангел. “Бялата акация” и “Младостта на Маестрото” : [Отзив] / Ангел Иванов. // Т е а т ъ р, 1958, № 2, с. 58-61.


383. ИКОНОМОВ, Боян. “Младостта на Маестрото” / Боян Икономов. // Б ъ л г. м у

з и к а, 1958, № 2, с. 39-41.

Рецензия за оперетата.


384. КАМЕНОВ, Хр. Подготвиха операта “Гергана” / Хр. Каменов. // Н а р. а р м и я, № 3014, 24 май 1958.

Изпълнена от армейската самодейна опера при Дома на офицера – гр. Сливен.


385. КАРАПЕТРОВ, К. Новата българска оперета “Младостта на Маестрото” / К. Карапетров. // Н а р. к у л т у р а, № 6, 8 февр. 1958.

Рец. за оперетата.


386. КАРАПЕТРОВ, Константин. Маестро Атанасов отново пред Софийската оперна публика : [Отзив за операта “Цвета”] / Константин Карапетров. // Т р у д, № 269, 18 ноем. 1958, с. 3.


387. КРУШОВЕНСКИ, К. “Цвета” / К. Крушовенски. // Н а р. к у л т у р а, № 44, 1 ноем. 1958, с. 1.


388. КУКУДОВ, Светозар. Операта “Цвета” на сцената / Светозар Кукудов. // В е ч.

н о в и н и, № 2249, 13 ноем. 1958, с. 4.


389. МАНКОВА, Л. Младостта на Маестрото” / Л. Манкова. // Р а б. д е л о, № 57, 26 февр. 1958.

Рец. за оперетата.


390. НИКОЛАЕВ, Николай. За пръв път армейска самодейна опера / Николай Николаев. // Б ъ л г. в о и н, 1958, № 7, с. 32.

Подготовка на операта “Гергана” от самодейците при Сливенския гарнизон.


391. ПАНАЙОТОВ, П. “Гергана” на Варненска сцена / П. Панайотов. // Н а р. к у л т у р а, № 2, 11 ян. 1958.

Отзив.


392. САГАЕВ, Любомир. “Младостта на Маестрото” / Любомир Сагаев. // В е ч. н о

в и н и, № 2008, 31 ян. 1958.

Рец. за оперетата.


393. СОФИЙСКАТА народна опера пред новия сезон. // В е ч. н о в и н и, № 226, 16 окт. 1958, с. 1.

Постановка на операта “Цвета”.

394. GUERGANA a l’Opera de Varna. // L a B u l g a r i e d’ a u j o u r d’ h u i, 1958,

№ 3, с. 22.

Същото обнародвано и в изд. на сп. на англ. ез.

Прев. на загл.: “Гергана” във Варненската опера.


1959


395. БОЙЧЕВ, Димо. 50 години българска детска оперета : Спомен / Димо Бойчев.

// Б ъ л г. м у з и к а, 1959, № 8, с. 23.


396. ГЕНОВ, Иван Кр. Маестро Георги Атанасов : По случай 77 години от рождението му / Иван Кр. Генов. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 24, 9 май 1959, с. 3.

Живот и творчество на композитора.


397. ГЕНЧЕВ, К. “Младостта на Маестрото” на Пазарджишка сцена / К. Генчев. //

С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 4, 28 ян. 1959, с. 4.

Оперетата разкрива случка от живота на композитора в Италия.


398. ЗОЛОТОВИЧ, Петър. Из миналото на “Българската оперна дружба” : Спомен / Петър Золотович. // Р а б. д е л о, ХХХІІІ, № 66, 7 март 1959, с. 3.

Маестро Г. Атанасов – диригент на оркестъра.


399. ИЛИЕВ, Н. Самодейците от Пазарджик представят [оперетата] “Младостта на Маестрото” / Н. Илиев. // Х у д о ж. с а м о д., VІІІ, 1959, № 5, с. 45-46.


400. КРЪСТЕВ, В. На оперните сцени в Русе и Варна / В. Кръстев. // Н а р. к у л т у

р а, № 38, 19 септ. 1959.

Отзив и за постановката на операта “Запустялата воденица.


401. КУКУДОВ, Светозар. Маестро Атанасов и операта “Цвета” / Светозар Кукудов. // Б ъ л г. м у з и к а, 1959, № 1, с. 32-35.


402. КЪРДЖИЕВ, Др. Българският оперен театър и оперното творчество : 50 години Народна опера / Др. Кърджиев. // Р а б. д е л о, ХХХІІІ, № 74, 15 март 1959, с. 2.

За постановките на оперите на Маестро Атанасов.


403. МИЛЕВ, Яни. “Запустялата воденица” [на сцената на Русенската нар. опера] / Яни Милев. // Л и т. ф р о н т, № 23, 11-17 юни 1959, с. 3.


404. ПАЛЕНКОВ, Ат. Успех на народната самодейна опера [“Гергана” в Бургас] / Ат. Паленков. // Ч е р н о м о р с к и ф р о н т (Бургас), № 2709, 30 ян. 1959.


405. СНОЩНАТА премиера в Пловдивската народна опера : [Кратки бележки]. //

О т е ч. г л а с (Пловдив), № 4719, 28 дек. 1959.

Постановка на операта “Гергана”.


406. ТОДОРОВ, Д. По повод представянето на “Младостта на Маестрото” на наша сцена / Д. Тодоров. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 5, 4 февр. 1959, с. 4.

Рец. за оперетата.


1960


407. ГАБРОВСКИ, К. Българска оперета на самодейна сцена / К. Габровски. // О т е ч.

г л а с (Пловдив), № 4478, 19 март 1960.

Отзив за постановката “Младостта на Маестрото” на пазарджишка сцена.


408. ДЯКОВА, Р. Маестрото : Златни страници от културната ни история / Р. Дякова. // Р а б. д е л о, № 73, 13 март 1960, с. 4.


409. КАЛЕВ, Ж. Операта “Гергана” на Пловдивска сцена / Ж. Калев. // О т е ч.

ф р о н т, № 4803, 7 февр. 1960.


410. КУКУДОВ, Светозар. Светлосенки в мажор и минор / Светозар Кукудов. //

Б ъ л г. м у з и к а, ХІ, 1960, № 2, с. 36-39.

Мисли и за Маестро Атанасов.


411. ЛАМБРЕВ, Ламбри. Монография за Маестро Атанасов / Ламбри Ламбрев. //

Б ъ л г. м у з и к а, ХІ, 1960, № 9, с. 50-52.

Рец. за кн. на Л. Сагаев “Маестро Георги Атанасов”,1960.

Дейността на Маестрото е свързана с културния живот на Пловдив.


412. МАНКОВА, Лиляна. Операта “Цвета” на Врачанска сцена / Лиляна Манкова. //

О т е ч. ф р о н т, № 4778, 9 ян. 1960.


413. МАРИНКИЕВ, А. Операта “Гергана” на Пловдивска сцена / А. Маринкиев. //

О т е ч. г л а с (Пловдив), № 4772, 1 март 1960.


414. НА 27 ХІІ. м. г. – Пловдивската народна опера изнесе премиерата на операта “Гергана”.(Нови постановки). // Б ъ л г. м у з и к а, ХІ, 1960, № 1, с. 63.

415. НИКОЛОВ, Николай В. “Гергана” : [Отзив] / Николай В. Николов. // Б ъ л г. м у

з и к а, 1960, № 2, с. 42-45.

Последна премиера на операта за 1959 г. в Пловдивската нар. опера. Със сн.


416. НИКОЛОВ, Николай В. “Цвета” : Старозагорска народна опера / Николай В. Николов. // Б ъ л г. м у з и к а, 1960, № 3, с. 41-43.

Със сн.


1961


417. АТАНАСОВ, В. Беседа с музикални илюстрации за Маестро Георги Атанасов / В. Атанасов. // Б ъ л г. м у з и к а, 1961, № 7, с. 53.

Предаване по радио София.


418. КРЪСТЕВ, В. Радващи успехи / В. Кръстев. // Н а р. к у л т у р а, № 2, 14 ян. 1961.

Операта “Гергана” на Бургаска сцена.


419. ОПЕРАТА “Запустялата воденица” от Маестро Атанасов за първи път по нашия микрофон. // Р а д и о п р е г л е д, № 23, 1 юни 1961.


1963

420. ЯНЕВ, Никола. Нови данни за Маестро Атанасов / Никола Янев. // Н а р. к у л т у р а, № 31, 3 авг. 1963.


1964


421. БОЙЧЕВ, Димо. Бележки ... , за книгата “Маестро Г. Атанасов” от Любомир Сагаев.../ Димо Бойчев. // Б ъ л г. м у з и к а, 1964, № 2, с. 33-36.


1966


422. ГЕНОВ, Иван Кр. Спомени за Маестро Георги Атанасов : По случай 35 години от смъртта му / Иван Кр. Генов. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), ХV, № 87, 12 ноем. 1966,

с. 4.

През 1939 г. в Парка на свободата – София е открит бюст-паметник на Маестро Г. Атанасов.


423. КАРАПЕТРОВ, Петър. Лебедовата песен на Маестро Атанасов : [Спомен] / Петър Карапетров. // Б ъ л г. м у з и к а, ХVІІІ, № 1966, № 7, с. 35-38.

За последните дни на Маестрото, през които написва операта “Алцек”.


424. ЛИТМАН, Аврам. Първомайсторът : 35 години от смъртта на Маестрото [Георги Атанасов] / Аврам Литман. // К о м с. и с к р а (Пловдив), № 46, 7 ноем. 1966.


1967


425. АБАДЖИЕВ, Александър. Маестро Георги Атанасов : 85 години от рождението [на композитора] / Александър Абаджиев. // С е п т е м в р и, 1967, № 5, с. 249-250.

426. ГЕНОВ, Иван Кр. Маестрото пише операта “Цвета” : 85 години от рождението му / Иван Кр. Генов. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 40, 20 май 1967, с. 4.

История на операта.


427. ГЕНОВ, Иван Хр. Неволите на Маестро Атанасов : [Спомени] / Иван Кр. Генов. // Н а р. к у л т у р а, № 3, 21 ян. 1967, с. 2.

Посещението му в гр. Пазарджик.


428. ЧАЛЪКОВ, Цветан. Симфония на любовта : Очерк за Маестро Георги Атанасов / Цветан Чалъков. // У ч и т. д е л о, № 99, 12 дек. 1967.


1968


429. БАТАЛОВА, Ничка. Вдъхновението на първите / Ничка Баталова. // О т е ч.

ф р о н т, № 7529, 5 дек. 1968.

Спомени за първата постановка на операта “Гергана” в Стара Загора – 1925 г.


430. БОНЧЕВ, М. Нашият отзив за “Гергана” в постановка на Софийската народна опера / М. Бончев. // З е м. з н а м е, № 248, 23 окт. 1968.

431. БРЪЗИЦОВ, Христо. Един час при Маестро Атанасов : [Спомени] : По случай 85 години от рождението му / Христо Бръзицов. // Б ъ л г. м у з и к а, 1968, № 1, с. 27-29.

432. ГЕНОВ, Иван Кр. Маестро Георги Атанасов : По случай 37 години от смъртта му / Иван Кр. Генов. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 92, 27 ноем. 1968, с. 4.


433. КРЪСТЕВ, Венелин. “Гергана” [в Софийската народна опера] / Венелин Кръстев. // Р а б. д е л о, № 305, 31 окт. 1968., с. 4.

434. НИКОЛОВ, Николай В. Отново “Гергана” [в Соф. народна опера] / Николай В. Николов. // Б ъ л г. м у з и к а, 1968, № 10, с. 40-43.

435. РАЗБОЙНИКОВ, Станко. “Алцек” / Станко Разбойников. // Б ъ л г. м у з и к а, 1968, № 8, с. 50-56.


436. РАЗБОЙНИКОВ, Станко. “Гергана” в Софийската народна опера / Станко Разбойников. // Н а р. к у л т у р а, № 43, 26 окт. 1968, с. 3.


1969


437. ГЕНОВ, Иван Кр. Филм за Маестро Г. Атанасов / Иван Кр. Генов. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), ХVІІІ, № 23, 25 февр. 1969, с. 4.

438. ПЕТРОВ, Л. Снима се филм за Маестро Атанасов / Л. Петров. // О т е ч.

г л а с (Пловдив), № 7545, 27 февр. 1969.


439. ЧОЛАКОВ, Л. На екрана – героичното / Л. Чолаков. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), ХVІІІ, № 79, 8 юли 1969, с. 4.

1970


440. КАРАПЕТРОВ, Петър. Лебедовата песен на Маестро Атанасов / Петър Карапетров. // В е ч. н о в и н и, № 5965, 3 дек. 1970.

Спомени за създаването на операта “Алцек”.


1971


441. АТАНАСОВ, Вергилий. Маестрото / Вергилий Атанасов. // Б ъ л г. м у з и к а, 1971, № 8, с. 74.

За създаването на филма, посветен на Георги Атанасов – Маестрото.


442. ГЕОРГИЕВА, Е. Маестро Георги Атанасов : По случай 90 години от рождението му и 40 години от смъртта му. // К а р л о в с к а т р и б у н а (Карлово), № 46, 19 ноем. 1971.

443. ГЛЕДАМ на премиерата с голямо уважение : Нашето интервю с гост-режисьора Петър Щърбанов. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 136, 11 дек. 1971.

Постановка на оперетата “Младостта на Маестрото”.


444. ЗРЪНЦА от юбилея. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 139, 18 дек. 1971, с. 4

Писмо до Маестрото, по случай създаването на муз. дружество в Пазарджик.


445. КАМЕНОВ, К. За премиерата на “Алцек” / К. Каменов. // Б ъ л г. м у з и к а, 1971, № 1, с. 42-43.


446. МАЕСТРО ГЕОРГИ АТАНАСОВ. // М у з и к а л н о дружество “Маестро Г. Атанасов” 1920-1971 : Юбилеен бр. – Пазарджик, 20 дек. 1971, с. 3.

Биогр. бележки.


447. РАЙЧЕВ, Н. Знатният карловец / Н. Райчев. // О т е ч. г л а с (Пловдив), ХХVІІІ, № 8383, 21 ноем. 1971, с. 2.

Живот и дейност в гр. Карлово (от края на 1903 до 1907 г.). Капелмайстор в местното войсково поделение.

448. ЧАЛЪКОВ, Цветан. Симфония на любовта : [Очерк за Маестро Георги Атанасов] / Цветан Чалъков. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 111, 14 окт. 1971, с. 2


1972


449. АНГЕЛОВ, С. Един от първите : 90 години от рождението на Маестро Г. Атанасов / С. Ангелов. // Ч и т а л и щ е, 1972, № 5, с. 32-33.


450. БРЪЗИЦОВ, Христо. “Песента е крепяла българския народ през вековете! ...” : 90 год. от рождението на Маестро Г. Атанасов / Христо Бръзицов. // О т е ч. ф р о н т, № 8591, 24 май 1972.


451. ДАНОВСКИ, Боян. Спомен за Маестро Атанасов : По случай 90 години от рождението му / Боян Дановски. // Б ъ л г. м у з и к а, 1972, № 5, с. 28-29.


452. КРЪСТЕВ, В. Маестрото / В. Кръстев. // В е ч. н о в и н и, № 6408, 11 май 1972.


453. ЛАЧЕВА, Ц. Маестрото [Георги Атанасов] / Ц. Лачева. // К а р т и н н а г а л е р и я, 1972, № 5, с. 78-79.

454. ЦИЦЕЛКОВА, П. Любов и всеоотдайност : 90 години от рождението на Маестро Георги Атанасов / П. Цицелкова. // П у л с, № 10, 9 май 1972.


1973


455. ХАДЖИМИТЕВА-БАТАЛОВА, Ничка. Спомени за Маестро Атанасов / Ничка Хаджимитева-Баталова. // Б ъ л г. м у з и к а, 1973, № 4, с. 45-47.

Със снимки.

456. ИВАНОВ, А. Първите оперетни представления у нас / А. Иванов. // Н а ш а р о

д и н а, 1973, № 4.

Оперетата “Моралисти”.


1974


457. ГАТЕВ, Божидар. Успешна премиера на операта “Албена” / Божидар Гатев. //

Ч е р н о м. ф р о н т (Бургас), № 8521, 27 ноем. 1974.


1975


458. КАРАПЕТРОВ, Константин. Вдъхновено пресъздаване / Константин Карапетров. // С е п т е м в р и (Ст. Загора), № 117, 2 окт. 1975.

Операта “Гергана” в Старозагорската нар. опера.


459. КАРАПЕТРОВ, Константин. “Гергана” в Стара Загора / Константин Карапетров. // Б ъ л г. м у з и к а, 1975, № 9, с. 45-46.


460. КРЪСТЕВ, Венелин. Маестрото : [90 год. от рождението му] / Венелин Кръстев. // В е ч. н о в и н и, № 6408, 11 май 1972.

461. НИКОЛОВ, Иван. Военните оркестри / Иван Николов. // Б ъ л г. в о и н, 1975, № 6, с. 22-23.

За Маестро Г. Атанасов - първият нещатен инспектор на военните оркестри.


1976


462. БОЗДУГАНОВ, Никола. Поетичното откровение на народната душевност / Никола Боздуганов. // С е п т. п о б е д а (Плевен), № 54, 8 май 1976.

Операта “Гергана” в Старозагорската нар. опера.


463. МАЕСТРО ГЕОРГИ АТАНАСОВ. // С л а в я н и, 1976, № 11, с. 37.

Биогр. бележки.


1977


464. ИВАНОВ, Ангел. Първата българска оперета на 60 години / Ангел Иванов. // М у з. х о р и з о н т и, 1977, № 4, с. 154-157.

Оперетата “Моралисти”- завършена 1916 г. Първи постановчик – Васил Гендов, в театър “Одеон” – София.


465. ЛИТМАН, Аврам. Летопис на музикалния живот в Пловдив / Аврам Литман. //

М у з. х о р и з о н т и, 1977, № 11, с. 3-192.

За Маестро Атанасов на с. 45, 74, 84, 99, 106, 116, 123, 126, 156, 168.


1978

466. МАРИНОВ, Георги. По зова на сърцето / Георги Маринов. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 98, 22 авг. 1978, с. 4

Рец. за: Мария Друмева. Звезда самотна : Книга за Маестрото. – София : Музика, 1977.


1979


467. ИВАНОВ, Атанас. Сто години духови оркестри в България / Атанас Иванов. //

О т е ч е с т в о, 1979, № 8, с. 14-15.

Заслугите на Маестро Георги Атанасов.


468. ШУРБАНОВА, Олга. Два погледа към наши композитори / Олга Шурбанова. //

Б ъ л г. м у з и к а, 1979, № 4, с. 76-78.

Рец. за: Мария Друмева. Звезда самотна : Книга за Маестрото. - София : Музика, 1977.


1980


469. РОБЕВ, Борис. Да се издири творба на Маестро Атанасов / Борис Робев. // О т е ч. ф р о н т, № 10753, 22 ян. 1980.

За написаната от Маестрото за Шопския хор – оркестър на дядо Никифор Кръстев, звукова картина “Действието на VІ Търновски пехотен полк на фронта”.


1981


470. ДРУМЕВА, Мария. Вдъхновен творец на българската музика / Мария Друмева. //

В е ч. н о в и н и, № 227, 13 ноем. 1981.


471. РАБОВ, Стефан. Спомен за учителя : Маестро Георги Атанасов и Пазарджик / Стефан Рабов. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 29, 10 март 1981, с. 4.


1982


472. БАКЯЛИЕВА, Б. Голямата любов – музиката / Б. Бакялиева. // К а р л о в. т р и

б у н а (Карлово), № 20, 15 май 1982.

Разговор с дъщерята на Маестрото.


473. БИКС, Розалия. Маестрото и българският оперен театър : По случай 100 години от рождението на Георги Атанасов / Розалия Бикс. // Б ъ л г. м у з и к о з н., 1982, № 3, с. 61-65.

Рец. на англ. ез.

За оперното творчество на композитора. Постановки в Софийската опера.


474. БИКС, Розалия. Сто години от рождението на Георги Атанасов Маестрото / Розалия Бикс. (Годишнини и юбилеи). // С п. Б А Н, ХХVІІІ, 1982, № 4, с. 72-74.

475. ВЪЛЧИНОВА, Елисавета. За репертоара на военните духови оркестри в България (1879-1944) и мястото на българското музикално творчество в него / Елисавета Вълчинова. // Б ъ л г. м у з и к о з н., VІ, № 3, с. 66-71.

Рез. на англ. ез.

За Маестро Г. Атанасов – с. 68-71.

476. ВЪЛЧИНОВА, Елисавета. Размисли за житейския и творчески път на Маестрото : 100 години от рождението на Маестро Георги Атанасов / Елисавета Вълчинова. // М у з.

х о р и з о н т и, 1982, № 5-6, с. 166-168.


477. ГРЪНЧАРОВ, Димитър. Жив в народната памет / Димитър Грънчаров. // Н а р. к у л т у р а, № 22, 28 май 1982.


478. ГРЪНЧАРОВА, Стоянка. Летопис на почитта / Стоянка Грънчарова. // С е п т.

з н а м е (Пазарджик), № 61, 25 май 1982, с. 4.

За връзката на Маестро Г. Атанасов с музикалното дружество в Пазарджик.


479. ДЖЕРЕКАРОВ, Васил. Маестрото остава : Сто години от рождението на Георги Атанасов / Васил Джерекаров. // О т е ч. ф р о н т, № 11348, 5 май 1982.


480. ДРУМЕВА, Мария. Биография, написана в песен : Сто години от рождението на Маестро Георги Атанасов / Мария Друмева. // Р а б. д е л о, № 126, 6 май 1982.


481. ИВАНОВ, Атанас. Нови щрихи към биографията / Атанас Иванов. // М у з. х о

р и з о н т и, 1982, № 5-6, с. 168-170.

Заслугите на Маестро Атанасов към военните оркестри и за полагане основите на българската опера.


482. КЕРЕЗОВА, Мариана. Вдъхновен творец на българската музикална култура : 100 години от рождението на Маестро Г. Атанасов / Мариана Керезова. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 51, 1 май 1982, прил. М а к о в е, № 2, с. 3.

Връзката на Маестрото с музикалното дружество в Пазарджик.


483. КОРИТАРОВ, Н. За възхода на родното изкуство / Н. Коритаров. // К а р л о в.

т р и б у н а (Карлово), № 20, 15 май 1982.


484. МИСЛИ за композитора. // М а к о в е, № 2, 1 май 1982, с. 3, прил на в.”Септ. знаме” (Пазарджик), № 51, 1 май 1982.

От Асен Балкански, проф. Добри Христов и проф. Димитър П. Иванов.


485. МОРФОВ, Богдан. Маестрото на българската музика / Богдан Морфов. // Т р у д,

№ 108, 8 май 1982.

486. ОСНОВОПОЛОЖНИК на българската национална опера. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 59, 20 май 1982, с. 1

Тържествено честване на 100-год. от рождението на Маестро Г. Атанасов.


487. ПЕКАЛИЕВ, Кирил. Човекът с благословения труд : 100 години от рождението на Маестро Георги Атанасов / Кирил Пекалиев. // М а к о в е, № 2, 1 май 1982, с. 3, прил. на в.“Сeпт. знаме” (Пазарджик), № 51, 1 май 1982.

С биограф. данни и снимки.


488. ПРЕД 100-годишния юбилей на Маестро Георги Атанасов. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 55, 11 май 1982, с. 4.

489. [СТО] 100 години Маестро Георги Атанасов. // Б ъ л г. м у з и к а, 1982, № 5, с. 7-25.

Съдържа : [Мисли за Маестрото от Марин Големинов, Лазар Николов, Симеон Пиронков и Пенчо Стоянов]. – С очите на съвременниците. – Добри Х р и с т о в. ... жертва на нашите обществени условия. – Асен Н а й д е н о в. Творецът. – Асен З л а т а р о в. Човекът. – Венедикт Б о б ч е в с к и. Командирът се смее. – Димитър Х а д ж и г е о р г и е в. Едно тържество на родното изкуство. – Йосиф Ч е ш м е д ж и е в. Под родна стряха. – Лилия К р а ч е в а. Страница от историята на “Гергана”. – Анда П а л и е в а. “Косара” и “Алцек”.


490. ТАБАКОВА, Буряна. Маестрото : 100 години от рождението на композитора [Маестро] Георги Атанасов / Буряна Табакова. // Н а р. м л а д е ж, № 106, 5 май 1982.


491. ТЕРЗИЕВ, Атанас. С името и с традициите, завещани от Маестрото : 100 години от рождението на Маестро Георги Атанасов / Атанас Терзиев. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 51, 1 май, 1982, с. 1, 3.


492. ШОПОВ, Николай. Паметникът на Маестро Атанасов в Пазарджик : Имена, факти, документи / Николай Шопов. // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 113, 21 септ. 1982,

с. 4.


1983


493. ПРОДАНОВА, Кина. Маестрото / Кина Проданова. // К а р т и н н а

г а л е р и я, 1983, № 5, с. 93-94.

С биогр. бележки.


1984


494. КОСТАКЕВА, Мария. Нова постановка на Сливенската опера [“Запустялата воденица” от Георги Атанасов] / Мария Костакева. // С л и в е н с к о д е л о (Сливен),

№ 149, 20 дек. 1984.


1985


495. КОСТАКЕВА, Мария. “Запустялата воденица” на Сливенска сцена / Мария Костакева. // Б ъ л г. м у з и к а, 1985, № 2, с. 82-84.

1987


496. ВЕСЕЛИНОВ, Иван. Маестрото : [100 год. от рождението му] / Иван Веселинов. // О т е ч. г л а с (Пловдив), № 117, 17 май 1987.

1988


497. БИКС, Розалия. По следите на забравата : Георги Атанасов – Маестрото / Розалия Бикс. // Б ъ л г. м у з и к а, 1988, № 9, с. 3-4.


498. ГЪРЕВ, Момчил. Произведения на Маестро Атанасов / Момчил Гърев. (Дарителство). // Р а б. д е л о, № 318, 13 ноем. 1988, с. 3.

В личния архив на Никола Мирчев, дарение на Държавен архив – Пазарджик. Сред тях са детските оперетки “За птички”, “Болният учител”, “Самодивското изворче” и др.


499. КАРАКОСТОВА, Румяна. Първи български оперети / Румяна Каракостова. // Б ъ л г. м у з и к а, 1988, № 10, с. 11-16.

За оперетата “Моралисти” (1916). Със сн.

1989


500. ИВАНОВА, Венета. Бюстове – паметници в Парка на свободата в София / Венета Иванова. // П р о м и ш л. е с т е т и к а и д е к о р а т. и з к у с т в о, 1989, № 3,

с. 22-28.

На Константин Величков, Маестро Георги Атанасов, Васил Петлешков и авторите им.


1990


501. БОЙЧЕВ, Димо. Моите спомени / Димо Бойчев. // Б ъ л г. м у з и к а, 1990, № 9-10, с. 30-32.

502. БРЪЗИЦОВ, Христо. ... разговаря с Маестро Георги Атанасов ... и Георги Дончев / Христо Бръзицов. (Минало). // Т е а т ъ р, 1990, № 8, с. 44-47.


1991


503. ВЕСЕЛИНОВ, Иван. С пагони на раменете и с музика в сърцето : Да си спомним за Маестро Георги Атанасов / Иван Веселинов. // Б ъ л г. а р м и я, І, № 12823, 15 ноем. 1991.


1992


504. ИВАНОВ, Атанас. С униформа на капелмайстор към върховете на музиката : 110 г. от рождението на Маестро Георги Атанасов / Атанас Иванов. // Б ъ л г. а р м и я, ІІ, № 242, 6 май 1992.


505. КАРАПЕТРОВ, Петър. Лебедовата песен на Маестро Атанасов / Петър Карапетров. // Ч и т а л и щ е, CXXII, 1992, № 1, с. 34-35.

Спомени за създаването на операта “Алцек”.


506. КУЮМДЖИЕВ, Юлиян. Маестро Атанасов бе един от от апостолите на българската култура. // М а р и ц а (Пловдив), № 273, 6 май 1992, с. 6.

Капелмайстор в Пловдив (1906-1914).


1995


507. ЛАЗАРОВА-КАРАКОСТОВА, Румяна. Начало на българския оперетен театър / Румяна Лазарова – Каракостова. // Б ъ л г. м у з и к о з н., ХІХ, 1995, № 4, с. 47-74.

За оперетата “Моралисти” - с. 55-59.


508. ЛАЗАРОВА-КАРАКОСТОВА, Румяна. Първи български оперети – професионален опит и историческо наследство / Румяна Лазарова-Каракостова. // Б ъ л г. м у з и к о з н., ХІХ, 1995, № 3, с. 76-90.

Библиогр. с. 85-87.

За оперетата “Моралисти” – с. 77-79.


1996


509. БЛАГОЕВА, Адриана. Детските хорови песни на първите български композитори / Адриана Благоева. // М у з. х о р и з о н т и, 1996, № 2-3, с. 92-96.


510. КАРАПЕТРОВ, Петър. Той не знаеше, че пее лебедова песен : [Спомен] / Петър Карапетров. // М у з и к а. В ч е р а. Д н е с, 1996, № 3, с. 14-18.

511. НЕНКОВ, Петър. Оркестърът на Маестро Георги Атанасов / Петър Ненков. //

Б ъ л г. а р м и я, LIII, 14 окт. 1996, № 14084, с. 10 : с ил.

За военния духов оркестър в Карлово.


512. НЕНКОВ, Петър. Маестро Атанасов и неговият карловски оркестър / Петър Ненков. // С т р я м а (Карлово), № 152, 31 ян. 1996, с. 5.


1997


513. ИВАНОВ, Ангел. Почетоха Маестрото / Ангел Иванов. // Б ъ л г. а р м и я,

№ 14237, 26 май 1997, с. 3.

514. ИЗЛОЖБА по повод на 115-годишнината от рождението на Маестро Георги Атанасов ще бъде подредена в [Народна библиотека] “Иван Вазов” ... (Културен афиш). //

М а р и ц а д н е с (Пловдив), № 113, 17-18 май 1997, с. 8.


515. КАРАПЕТРОВ, Константин. “Алцек” на Маестро Георги Атанасов е реабилитирана / Константин Карапетров. // Д е м о к р а ц и я, VІІІ, № 337, 12 дек. 1997, с. 12.

Постановка на 15 септ. 1930 г. в Софийската нар. опера.


516. КИБРИТОВ, Димитър. Маестро Георги Атанасов и Пазарджик : 115 години от рождението на композитора / Димитър Кибритов. // В и д е л и н а (Пазарджик), VІІІ, № 20, 20 май 1997, с. 10.

С биограф. данни. Накратко и за основаването на муз. дружество “М-ro Георги Атанасов” в Пазарджик.


1998


517. КОНЦЕРТ на Градския духов оркестър в памет на Маестро Георги Атанасов. (Култура). // М а р и ц а д н е с (Пловдив), № 113, 19 май 1998, с. 7.

518. ЛЮБЕНОВА, Евелина. Подполковник пише книга за оркестър / Евелина Любенова. (Култура). // М а р и ц а д н е с (Пловдив), № 67, 24 март 1998, с. 7.

Отзив за “Музика в Долината на розите” от Ненко Коритаров , която отразява историята на духовия оркестър, създаден от Маестро Г. Атанасов в гр. Карлово.


1999


519. АНГЕЛОВ, Александър. За великите на духа / Александър Ангелов. // Б ъ л г. п и с а т е л, VІ, № 11, 17 март 1999, с. 1-2.

Рец. за: Драган Тенев. [Деветдесет] 90 малки разказа за велики художници, композитори и певци. - С., 1998.


2000


520. МИТКОВ, Димитър. Забравихме славните пловдивчани : Има идея за паметник на Маестро Атанасов / Димитър Митков. // М а р и ц а д н е с (Пловдив), № 96, 10 апр. 2000, с. 6.

Интервю на Мария Луцова с диригента.


2001


521. БАНКОВ, Здравко. Маестрото в спомените на моя баща [о.з. полк. Георги Банков] : 70 г. от смъртта на композитора Георги Атанасов / Здравко Банков. // А н т и, ХІ, № 32, 10-16 авг. 2001, с. 9.


522. ВЕЛИЧКОВ, Петър. Италианец подслажда края на Маестро Георги Атанасов / Петър Величков. // М о н и т о р, ІІІ, 9-10 юни 2001, № 822, с. 58.


523. КИБРИТОВ, Димитър. Двама пазарджиклии и днес живеят с духа на българската музика : Нека си спомним за великолепните музиканти и родолюбци Маестро Георги Атанасов и капелмайстор Асен Митов, призовава ... / Димитър Кибритов. // П а з а р д ж и к п л ю с, І, № 16, 25 окт. 2001, с. 3.

По случай 70 години от смъртта на Маестро Г. Атанасов. С биогр. данни.

524. ТАНЧЕВ, Иван. Персонални данни за българи, учили в италиански академии, консерватории, училища и школи (1878-1914) / Иван Танчев. // И с т о р. п р е г л е д, LVІІ, 2001, № 5-6, с. 73-79.

И за Маестро Г. Атанасов.


2002


525. АРНАУДОВА, Боянка. Оперите на Веселин Стоянов в контекста на европейското музикално съзнание от първата половина на ХХ век / Боянка Арнаудова. //

Б ъ л г. м у з и к о з н., ХХVІ, 2002, № 4, с. 56-76.

За творчеството на Маестро Г. Атанасов – с. 58-59.


526. КАРАКОСТОВА, Румяна. Детската оперетка в България : Репертоарен каталог 1906-1954 / Румяна Каракостова. // Б ъ л г. м у з и к о з н., ХХVІ, 2002, № 1, с. 64-92.

Рез. на англ. ез.

Включени са хронологично и премиерните постановки на детските оперетки “Болният учител”; “За птички”; “Златното момиче”; “Самодивското изворче” в отделните градове – с. 66-69.


527. ЛУЦОВА, Мария. Честват 120-годишнината на Маестро Атанасов [в Пловдив] / Мария Луцова. // М а р и ц а (Пловдив), № 125, 8 май 2002, с. 18.


528. МАНОЛОВ, Дамян. Живот, изпълнен с музика / Дамян Манолов. (Духовни пространства). // Б ъ л г. н а ц и я, № 2, окт. 2002, с. 5.

529. ОСЪМСКИ, Кънчо. Вековната следа, оставена от Маестро Георги Атанасов : Спомени за композитора / Кънчо Осъмски. // Т р е т а в ъ з р а с т, № 39, 25 септ. – 1 окт. 2002, с. 7 .

С биогр. данни.


530. ОСЪМСКИ, Кънчо. Маестрото най-обичал да отсяда в сладкарница “Пчела” / Кънчо Осъмски. // Т р у д / П л о в д. т р у д, № 201, с. 4 ; № 233, 24 авг. 2002.

За Маестрото и годините, прекарани в гр. Пловдив.


2004


531. АТАНАСОВ, Георги. Правнучката на Маестрото носи пръстена му : 100 години военен оркестър в Карлово / Георги Атанасов. // Б ъ л г. а р м и я, № 15885, 18 май 2004, с. 5 : с портр.

За семейната реликва, останала от Георги Атанасов – Маестрото, собственост на Ивелина Банялиева.


532. МЛАДЕНОВ, Лозан. Маестро Георги Атанасов е първият капелмайстор на 28-и [пехотен] Стремски полк / Лозан Младенов. // Д и а л о г д н е с (Карлово), № 28, 12-18 май 2004, с. 6.

533. НЕНКОВ, Петър. [Сто] 100 години от създаването на 28-и пехотен Стремски полк и гарнизонния духов оркестър на Маестро Георги Атанасов [в Карлово] / Петър Ненков. // Б ъ л г. в о й н с т в о, № 11, 15-30 юни 2004, с. 2.

Вж и: Б ъ л г. а р м и я, № 15852, 14 май 2004, с. 4 (Цончо Драгански); Б ъ л г. а р

м и я, № 15853, 15 май 2004, с. 5 (Йордан Дончев).

Юбилейни тържества.


2005


534. ГЕОРГИЕВА, Цветана. Духови оркестри свирят в Карлово / Цветана Георгиева. // М а р и ц а (Пловдив), № 190, 16 юли 2005, с. 2.

Преглед на военните духови оркестри, посветен на Маестрото, на чието име община Карлово учреди музикална награда.

535. ГЕОРГИЕВА, Цветана. Награда на името на Маестро Георги Атанасов предлага кметът на общината д-р Емил Кабаиванов / Цветана Георгиева. (Рег. страница Карлово). //

М а р и ц а (Пловдив), № 175, 1 юли 2005, с. 23.


2006


536. В Архива намериха неизвествен текст за песен от [Пейо] Яворов. // 2 4 ч а с а, № 14, 16 ян. 2006.

Текстът, намерен в Държавен архив – Пловдив, е със заглавие “Лист отбрулен”. Музиката е на Маестро Г. Атанасов.


537. КИБРИТОВ, Димитър. [Седемдесет и пет] 75 години от смъртта на Маестро Георги Атанасов : И до днес пазарджишкото [симфонично-оперетно] дружество носи неговото име / Димитър Кибритов. // З н а м е (Пазарджик), ХV, № 225, 21 ноем. 2006, с. 5.

Връзки на композитора с Пазарджик. Биогр. данни и сн.


538. НЕНКОВ, Петър. Маестро Георги Атанасов и неговият духов оркестър в Карлово / Петър Ненков. // М а т а д о р (Добрич), 2006, № 61, с. 16.СПРАВОЧЕН АПАРАТ


Именен показалец


А

Абаджиев, Александър 425

Абаджиев, Никола 239, 262

Аврам, Борис (състав.) 69

Алваджиев, Н. 168

Алцек 314

Анастасова, Л. 368

Анастасова, Лидия 369

Ангелов, Александър (рец.) 519

Ангелов, С. 449

Ангелов, Славчо 370

Андреев, Андрей 15, 371

Антон Тони 267

Апостолова – Нейкова, Румяна 180

Арнаудов, Илия 305

Арнаудова, Боянка 206, 525

Атанасов, В. 417

Атанасов, Вергилий 441

Атанасов, Георги 531


Б

Баева, Магда (състав.) 92

Бакалов, Никола (състав.) 96

Бакялиева, Б. 472

Баларева, Агапия 134, 193

Балкански, А. 352, 484

Балкански, Асен 270, (ред.) 329

Банков, Здравко 521

Батаклиев, Иван 164

Баталова, Ничка 429

Башулков, К. 271

Берсенев, А. П. 212

Бикс, Розалия Александрова 172, 189, 198, 473, 474, 497

Бикс-Дякова, Розалия 372

Благоева, Адриана 509

Бобевски, Любомир Хаджиниколов 6, 31, 38, 39, 40, 41, 44, 99, 100, 101, 103, 272

Бобчевски, Венедикт 96, 489

Бодуров, Л. 138

Божикова, Лиляна 373, 374, 375

Божкова, Злата 171

Боздугаров, Никола 462

Бойчев, Димо 22, 60, 63, (състав.) 68, 350, 351, 395, 421, 502

Бончев, М. 430

Борина, Х. 323

Бояджиев, Петър 44, 45

Братанов, Николай 128, 129

Брашованова-Станчева, Лада 86, 87, 88, 182

Бръзицов, Христо 431, 450, 502

Букорещлиев, Ангел (за него) 152, 155

Бьокел, Улрих 185


В

Вазов, Иван 61

Велев, Димитър 214

Величков, Константин 500

Величков, Н. 254

Величков, Петър 522

Веселинов, Иван 496, 503

Видлички, Емил 138, 139, 142

Витанов, Г. 131

Витанова-Сталева, Лиляна 73, 77, 79

Владигеров, Панчо 95, (ред.) 142

Влайков, М. 22, 26

Влайков, Марин Тодоров 2, 9

Вълчинова - Чендова, Елисавета 203, 475, 476


Г

Г. Д. К. 327

Габровски, К. (рец.) 407

Галони, Франческо 308

Ганев, Й. (състав.) 92

Ганчев, Т. 21

Гатев, Божидар 457

Гендов, Васил 376, 377, 464

Гендов, Ст. 146

Генков, Г. 129, 130

Генов 340

Генов, Г. 378

Генов, Ив. Ив. 331

Генов, Ив. Кр. 145, 330, 337, 346, 396, 422, 426, 432, 437

Генов, Иван Хр. 427

Генчев, К. 397

Георгиев, А. 227

Георгиев, Георги 379

Георгиев, Д. 215

Гергиев, Коста 157

Георгиев, Христо 109, 110

Георгиева, Е. 442

Георгиева, Цветана 534, 535

Герасимов, Г. 144

Гинчев, Ц. 105, 107, 119, 120, 121, 122

Големинов, Марин 489

Грънчаров, Димитър 477

Грънчарова, Стоянка 478

Гърев, Момчил 498


Д

Данов, Г. 353

Дановски, Боян 451

Дачина, Златка 194

Делиев, Илия 62, 67

Делова – Христева, Т. 309

Денов, Иван 124

Джерекаров, Васил 479

Джиджев, Тодор 159

Димитров, В. 274

Димитров, Г. 60

Димитров, Константин 66

Дончев, Георги 502

Дончев, Йордан 533

Драганов, Никола 165

Драгански, Цончо 533

Дринов, Стоян Пейов 4, 7, 23, 35, 7, 82

Друмева, Мария 174, 466, 468, 470, 480

Дякова, Р. 408


Е

Елин Пелин 78, 84

Емануилов, Асп. 325


Ж

Жеков, Петър 201


З

Зегер, Хорст 185

Зенгинов, Д. 381

Зефиров, Янко 15

Златаров, Ас. 311, 489

Златин, М. 263

Золотович, Петър 398


И

И. Б. 344

Ибришимов, Борис 73

Иванов, А. 456

Иванов, Ангел 382, 464, 513

Иванов, Атанас 179, 467, 481, 504

Иванов, Димитър П. 484

Иванова, Венета 500

Иванова, Маня 207

Икономов, Боян 228, (рец.) 383

Илиев, Н. 399


Й

Йосифов, Й. 110, 113

Йохан, Г. 237


К

Казаков, Драгомир 147, 281

Калев, Ж. 409

Калина Малина 45

Калчев, Цоню 85, 109, 115, 116, 117, 118, 125, 128, 130, 132

Каменов, К. 445

Каменов, Хр. 384

Камбуров, Иван 259, 282, 283, 284, 332, 347

Каракостова, Румяна 137, 207, 499, 526

Карапетров, Константин 386, (рец.) 385

Карапетров, П. 285, 286

Карапетров, Петър Константинов 14, 301, 423, 440, 505, 510

Карапетров, Константин П. 181, 458, 459, 515

Касабов, Г. 144

Кендеров, Стоян 157, 175, 354

Керезова, Мариана 482

Кибритов, Димитър 516, 523, 537

Киселова, Елена (състав.) 93

Кожухаров, Слав 177

Колушев, Ат. 341

Копейкин 313

Коритаров, Ненко 195, 483, (за него) 518

Костакева, Мария 494, 495

Крачева, Лилия 200, 489

Кръстев, В. 418, 452, (рец.) 400

Кръстев, Венелин Георгиев 149, 166, 173, 349, 355, 364, 433, 460, (ред.) 158

Крушовенски, К. 387

Кукудов, Светозар 388, 401, 410

Куюмджиев, Юлиян 204, 506

Кърджиев, Др. 402

Късев 21


Л

Лазарова – Каракостова, Румяна 507, 508

Ламбрев, Ламбри (рец.) 411

Лачева, Ц. 453

Литман, Аврам 424, 465

Лукова-Гецова, Райна 365

Луцова, Мария 520, 527

Любенова, Евелина (рец.) 518


М

Македонски, Ст. 315

Манкова, Лиляна 412, (рец.) 389

Манолов, Емануил (за него) 152, 155

Манолов, Дамян 528

Маринкиев, А. 413

Маринов, Георги (рец.) 466

Милев, Яни 403

Милева, Ангелина 130

Миленкова, Чайка 192

Минчев, Иван П. 188

Мирчев, Никола 498

Митков, Димитър 202, 520

Митов, Асен (за него) 523

Момчилов, Димитър (състав.) 95

Морфов, Александър Василев 12

Морфов, Богдан 485


Н

Н. М. 267

Найденов, Асен 489

Недялков, Христо 118

Ненков, Петър 511, 512, 533, 538

Никитов, Стефан 71

Николаев, Николай 390

Николов, Д. 127

Николов, Иван 461

Николов, Лазар 489

Николов, Николай В. 415, 416, 434


О

Осъмски, Кънчо 529, 530


П

П. Я. 255

Павлов, Евгени 153

Паленков, Ат. 404

Палиева, Анда 489

Панайотов, Любен (състав.) 69

Панайотов, П. (рец.) 391

Панайотова, Л. (състав.) 92

Пекалиев, Кирил 487

Петлешков, Васил 500

Петров, Л. 356, 357, 365, 438

Петров, Стоян 152

Пилигрим 290

Пипков, Панайот 155, 338

Пиронков, Симеон 489

Полеганов, С. 56

Попиванов, Димитър 295

Попов, К. 21

Попов, К. Л. 21

Попов, Н. 245

Попов, Никола Т. 1

Попова, Илка (състав.) 93

Попова-Михайлова, Илка (състав.) 94

Проданова, Кина 493

Пунгаров, В. 48, 104


Р

Рабов, Стефан 471

Радевски, Хр. 57

Радков, К. 47, 102

Разбойников, Станко 167, 435, 436

Райчев, Виктор 121, 122, 125, 138, 139, 140, 379

Райчев, Н. 447

Райчевски, Георги 205

Рибаров, Стефан 115, 117, 130, (състав.) 116, 120, 121, 122, 125

Робев, Борис 469

Румянцев, Сергей 50, 53, 54, 55, 58, 60, 70, 71, 89, 114


С

С. Д. 7

С. К. 169

Сагаев, Димитър 63, 151, 154, 156, 184, 359

Сагаев, Любомир 186, 360, 361, 366, (рец.) 392, 421

Самев, Н. 264, 297

Семерджиев, Вл. 339

Симеонов, Трайко 8, 13, 15, 16

Сколуфанова-Попова, Т. 113

Славейков, Петко 91

Софиянлиев, С. П. 280, 298, (рец.) 269

Спасов, Павел 178

Спасов, Ст. Ат. 235

Стаматов, Г. А. 213

Стамболиев, Огнян Тодоров 199

Стефчева, Дора 83

Стоилов, Стоил 137

Столица, Евгений 141

Стоянов, Андрей 197

Стоянов, В. Ив. 21

Стоянов, Веселин (за него) 525

Стоянов, Пенчо 161, 489

Стършенов, Богомил 160, 161

Събев, Събчо 111, 112


Т

Табакова, Буряна 490

Танчев, Иван 524

Тенев, Драган 190, 196, (за него) 519

Терзиев, Атанас 491

Тодоров, Д. (рец.) 406

Тодорова, Злата Божкова

вж Божкова, Злата

Тонев, Христо 104

Траянов, Теодор 18, 43, 96

Трифонов, Е. 367


Ф

Филипов, Ас. 343


Х

Ханс Г. 303

Хаджигеоргиев, Димитър 225

Хаджигеоргиев, Димитър Хаджигенчев 31, 32, 33, 489

Хаджимитева – Баталова, Ничка 455

Ханджиев, Денчо 20, 46, 98

Хинков, Димитър 81, 363

Хиперион 236

Христов, Добри 158, 299, 300, 484, 489, (за него) 155


Ч

Чакъров, Борис 126

Чалъков, Цветан 428, 448

Чешмеджиев, Йосиф 226, 252, 489

Чолаков, Л. 439


Ц

Цанков – Дерижан, Христо 5, 10, 37

Цариградски, Ан. 220

Цветков, Цветан 124

Ценов, Ангел 109

Ценова, М. М. 207

Церковски, Цанко 63

Цицелкова, П. 454

Цонев, Христо Георгиев 36


Ш

Шаркова, Н. 138

Шекерджиев, М. 301

Шишков, М. 302

Шишманов, Димитър 265

Шопов, Михаил 114

Шопов, Николай 492

Шурбанова, Олга (рец.) 468


Щ

Щърбанов, Петър 443


Я

Я., П. 255

Яворов, Пейо Кр. 24, 27, 536

Янев, Никола 420

Янева, А. Д. 207

Янковски, П. 238І

Iolev, Ioli 131
Показалец на заглавията на музикалните произведенияA

Алцек 14

Аргатче 21

Ария на Гергана из оп. “Гергана” 110

Ария на дядо Недялко из оп.”Гергана” 25, 30, 83, 112

Ария на Киро из оп. “Запустялата воденица” 91

Ария на Никола из операта “Гергана” 111


Б

Баща и дете 21

Болният учител 3, 4, 7, 11, 23, 35, 36

Борислав 1

Бъди готов 18, 43, 93

България 31

Българска рапсодия 80

Български народни мотиви 17, 52, 84


В

Вечер 21

Вечерна песен 74, 79

Встъпителен хор из оп. “Гергана” 113


Г

Гатанка 38

Гергана 6, 25, 29, 30, 34, 74, 80, 91, 93, 113, 114, 116

Горо, моя горо 62, 63, 67


Д

Детска музика 21

Детски марш 21

Деца и врабци 21

Деца и лястовица 21

До родния бряг 21

Дойди, либе 19

Дует на Никола и Гергана из оп. “Гергана” 88


Е

Елатe по полята 68, 75, 81


З

За птички 2, 9, 22, 26, 73, 80

Запустялата воденица 12, 80, 94

Заю 21

Зима 21

Златното момиче 8, 13, 15, 16, 80


К

Костовата песен из операта “Болният учител” 36

Към гората 21

Към зимата 21


Л

Лагерно събуждане 64

Летен ден 24

Лист отбрулен 27

Лястовичка 21


М

Малкият герой 28

Марш на българската полиция 41

Марш на доброволците от 1885 г.

вж Марш на доброволческия отряд от 1885 г.

Марш на доброволческия отряд от 1885 г. 32, 94

Марш на ж.п. войски

вж Марш на ж.п. училище

Марш на ж.п. училище 20, 46, 95

Марш на 3-ти випуск на ж.п. училище

вж Марш на ж.п. училище

Марш на музикалното дружество “М-rо Г. Атанасов” 42

Марш на селската младеж 50, 53, 54, 55, 58, 60, 66, 70, 71, 86, 101, 114

Марш на 46-и випуск

вж Съдбата нам е отредила

Марш на 47-и випуск 48, 101

Младежка песен

вж Марш на селската младеж

Младостта на Маестрото (за него) 138, 139, 140, 141, 142, 143

Молба 21

Мъни, мъни патенца 129


Н

На връщане 96

На 11 май – Св. Кирил и Методий 21

На нож 97

Напред

вж Марш на селската младеж

Напред юнаци 33, 98

Нощ 21


О

Овчарче 21, 61

Орач 21П

Пей ми, славею чудесни 89, 102, 106, 115, 116, 117, 118, 125, 126, 127, 128, 130, 132

Песента на овчаря 72

Песен на разузнавача

вж Бъди готов

Потпури из оп. “Гергана” 73

Пролет 21

Пролет иде 21, 76, 77, 82, 103, 105, 109, 119, 120, 121, 122, 127

Прослава 44, 49

Прощавайте, другари 56, 57

Пусто е 45


Р

Разказ на дядо Недялко из оп. “Гергана” 90

Ръченица из оперетата “Самодивското изворче” 85, 87


С

Самодивски танц из операта “Гергана” 29, 34

Самодивското изворче 5, 10, 37, 65, 69, 88, 90

Синовен дълг 78, 104, 123, 124, 131

Сираче-македонче 108

Съдбата нам е отредила 47, 51, 59, 99

Сурова година 39


У

Учителят е болен

вж Болният учител


Х

Хорце 21

Христос Възкресе 40


Ц

Цариград ще затрепери 100

Царят на певците 21


Ч

Чучулига 21


Щ

Ще дойде ден

вж Марш на 47-и випуск


СНИМКОВ МАТЕРИАЛМаестро Атанасов – капелмайстор, Пловдив, 1909 год.


Маестро Атанасов, Димо Бойчев и Атанас Киров, 1911 г. Пловдив


Афиш от 1911 г.


Маестро Г.Атанасов със семейството си, София, 1922 г.