Библиотека “Никола Фурнаджиев”
гр. Пазарджик
ИВАН  ИЛИЕВ  ДЖУРЕНОВ
(Библиография)
Б И О Г Р А Ф И Ч Н И   Б Е Л Е Ж К И


  Писателят-фолкорист и драматург е роден в Пазарджик на 23.08.1922 г. в семейството на потомци на българи от Нишко.
  Богатото фолклорно наследство на майката – видната певица и сладкодумна разказвачка на народни приказки Спасия Джуренова, е записано от сина й и съхранено за поколенията. Това са около 180 народни песни, 200 приказки, анекдоти и легенди, ценни материали по народна медицина. Приказките на Спасия Джуренова се смятат за едни от най-хубавите в идейно и художествено отношение, които нашият народ  създал и опазил в течение на много столетия.
  Иван Джуренов получава първоначалното си образование в родния град, след което учи право в Софийския университет. В професионален план се изявява като съдия, адвокат, журналист и редактор в София и провинцията.
  Закърмен от малък с песните и приказките на своя род, още от студентските години започва ревностно да събира и изследва фолклора в Пазарджишка област. А от 1961 г. се отдава на журналистическа и писателска дейност. Публикува четири тома с около 150 разкази, изградени на основата на предания и сказания. В тях са пресъздадени българските легенди за местности, села и градове, най-вече от края. Авторът подготвя издаването и на пети том.
  В четири свои книги Иван Джуренов включва над две хиляди анекдоти - автентични народни творби, които отразяват говорните особености на различни краища от страната.
  Като особено значими в творчеството му се открояват сборниците “Народна проза от Пазарджишко” и “Народни песни от Пазарджишко и Нишко”. Редица фолклорни творби от първия том намират място на страниците на ежедневния печат и в поредиците на издателство “Български писател” – “Българска народна поезия и проза”, том 6 и 7 и в “Българско народно творчество”, том 9.
  Поместените песни от Нишко във втория сборник са пренесени в Пазарджишко от българи-преселници през първата половина на ХІХ век и отразяват частния и обществен живот у нас след Освобождението.
  Песните са нотирани, с което сборникът се откроява от останалите изследвания в областта на фолклора.
  Създавайки над 30 творби, Иван Джуренов посвещава на България и българщината целия си съзнателен живот, като продължава да твори и да обогатява българското фолклорно и литературно наследство.


А В Т О Р С К И   Т В О Р Б И
К Н И Г И


БАБА разказва : Бълг. нар. приказки / Разказани от Спасия Джуренова ; Записани от Иван Джуренов ; Худож. Владимир Коренев. – София : Нар. младеж, 1961. – 200 с. : с ил.

БАБИНИЯТ козел : Нар. приказки / Разказала Спасия Джуренова ; Записал Иван Джуренов. // Б ъ л г а р с к о народно творчество : Т. 9. Приказки вълшебни и за животни / Отбрали и ред. А.Каралийчев, В.Вълчев. – С., 1963, с. 140.
Съдържа още от автора: Вълкът и свраката; Лакомото куче; Надхитреният лихвар; Изкусният стрелец; Славейко Боризмейко; Момче и мече; Дядото и тримата.


ДЪРВОТО на живота : Български народни приказки / Разказани от Спасия Джуренова ; Записани от Иван Джуренов ; Худож. Димо Попов. – София : Нар. младеж, 1963. – 159 с. : 8 л. : ил.
Авт. не е отбелязан на кор.


СТАРИННИ напеви : Сказание за бълг. митология / Иван Джуренов ; Худож. Ив. Илков. – София : Нар. просвета, 1966. – 175 с. : с ил.


БЪЛГАРСКИ предания и сказания : [Т. 1] / [Преразк.] Иван Джуренов. – София : НС ОФ (Кърджали, печ. Родопи), 1967. – 152 с. : с рис.


БУЛГАРДАГ : [Български предания и сказания]. – София : Нар. просвета, 1968. – 170 с.

ЧУЧУЛИГА и трън : [Приказки] / Иван Джуренов ; Илюстр. от Владимир Коренев. – София : Бълг. художник, 1970. – 24 с. : с ил.


КОН звездалия : Бълг. нар. приказки / Разк. Спасия Джуренова ; Преразк. Иван Джуренов ; Худож. Анна Тузсузова. – София : Нар. младеж, 1973. – 240 с. : с ил.


НАРОДНА проза от Пазарджишко / Записал Иван Джуренов ; Отг. ред. Росица Ангелова. // С б о р н и к за народни умотворения и народопис, БАН. Инст. за фолклор, 56, 1980. – 470 с.


ЗА мързеливата невеста студена баня : [Нар. приказка] / Записал Иван Джуренов. // Б ъ л г а р с к а народна поезия и проза : Т. 6. Народни приказки / Състав. и ред. Любомира Парпулова, Доротея Добрева. – С., 1982, с. 398.


Съдържа още от автора: Давай каша на рамо; Мързеливата жена и нейният мъж, който се престорил на умрял; Настрадин Ходжа и Хитър Петър съдружници; Хитър Петър оскубва брадата на Настрадин Ходжа; Торба с хитрини; Хитър Петър надхитря Всезнайко; Тримата братя шивачи и цар Песоглавец; Хитър Петър не иска да поздравява богаташа; Хитър Петър наказва хитреците; Не косят, а стрижат; Който не работи, не огладнява; Как мъжът научава мързеливата жена да работи; Мързеливата жена иска “къска риза”; Ядът на Хитър Петър, алчният богаташ и подкупният съдия; Как Петър става Хитър Петър; Мръвките не се лепят, а чорбата се лепи; Сега свиря, утре ще се чуе; Глупавото семейство и по-глупавите от него; Глупавата жена намира жълтици; Добър урок; Болна ли съм или ще стана болничка; Или съм болна или ще се разболея; Хитър Петър отмъщава на алчния поп; Средство за подмладяване; За работа стара, за женитба е млада; Умната девойка на говедаря става царска снаха; Завареницата, която като се засмяла на устата й разцъфнал трендафил; Юнакът, който си довел на земята Вечерницата и се оженил за нея; Момичето на бедния брат с ум спечелва делото против богатия си чичо; Рецепта за варене на сапун; На младини тегло, на старини щастие; Как султанът познал кой наистина е болен; Хитър
Петър иде от оня свят; Хитър Петър надхитря турския султан; По ластуната на тиквата минали руските войски; Когато яде, за евреина всички са умрели; Хитър Митър стройник; Трите съвета; Късметът на Хитър Митър; Ум без разум не може; От мечката нищо не останало, а от Гаго цял цървул; Хитър Петър лъже Свети Никола; Не са девет магаретата, а единадесет; Паницата кисело мляко; Играе хоро на погребението на мъжа си; Няма мъж, който да заповяда вкъщи; Когато му искат пари спи; Опърничевата жена и присмехулникът; Панагюрци са по-големи скъперници от габровци.

ЗА името на река Луда Яна : [Предание] / Записал Иван Джуренов. // Б ъ л г а р с к а народна поезия и проза : Т. 7. Предания, легенди, пословици и гатанки / Състав. и ред. Василка Кузманова, Йорданка Коцева. – С., 1983, с. 456.
Съдържа още: За Страшил войвода, когато куршум не хващал и сабя не сечела; Родното място на Индже войвода; Кукуригал, за да го събуди; За името на Панагюрище; За името на Пазарджик и на квартал Вароша; Как е възникнало село Говедаре; Как е възникнало село Паталеница; Потурнакът Кочо и заселването на село Аликочово; За името на село Момина Клисура; Прокълнатите пари. Посочени като варианти: Жена краде слама от кума си; Защо слънцето не се оженило; Защо Баба Марта ту се сърди, ту се смее; Рецепта за варене на сапун; Защо жабата е винаги чиста: жива и умряла; Как се е появил тютюнът на земята; Как цар Соломон се спасил от Ада; Непоправим крадец; Чорбаджия и поп се превръщат на магарета, загдето не почитат старците; Биеш ли, ще дойде време и тебе да те бият; Как са били създадени студът, лютите зверове, змиите, комарите и клеветниците; Защо месечината ходи без дреха.


ИЗБРАНИ пиеси : Т. 1 - / Иван Джуренов. – София : ЕЦНПКФКС, 1990

Офс. изд.
Т. 1. Кръвна група. – 1990. – 131 с.
Т. 2. Троя. – София : [Изд. авт.], 2001. – 136 с.
Т. 3. Бягството от престола. – София : [Изд. авт.], 2001. – 152 с.


БАБА разказва : Приказки / Преразк. Иван Джуренов ;
Худож. Костадинка Измирлиева ; Състав. Весела Прошкова. – София : Ведрина, [1995]. – 120 с. : с цв. ил.
Авт. не е отбелязан на кор. – Офс. изд.
Съдържа: Хитър Петър; Педя човек – лакът брада; Тримата братя и ламята; Кон Звездалия и др. приказки.

ТРИМА с едно око : Шопски смешки, вицове, анекдоти /
Записал, преразк. и състав. Иван Джуренов. – София : Янчев и  сие, 1995 : (Без сведение за печ.). – 111 с.
Офс. изд.


НАРОДНИ песни от Пазарджишко и Нишко / Записал Иван Джуренов ; Нотирал Иван Елкин. – София : Е. Г. Елмазов, 1996 (Враца : Полипринт). – 316 с. : с ноти, портр.
Състав. не е отбелязан на кор. - Офс. изд.
Кн. е изд. с конкурс на Нац. център за книгата


ПРИКЛАПОК : Смешки, вицове, анекдоти с разложки говор / Иван Джуренов. – София : Янчев и сие, 1998 : (Без сведение за печ.). – 88 с. : с ил.
Съдържа и Речник. – Офс. изд.


СВЕКЪРВОВЕЩИЦА : Смешки, вицове, анекдоти с трънски говор / Иван Джуренов. – София : Янчев и сие, 1998 : (Без сведение за печ.). – 112 с. : с ил.
Съдържа и Речник. – Офс. изд


СТРОШЕНАТА бъркалка : Смешки, вицове, анекдоти с ветренско-ихтимански говор / Иван Джуренов. – София : Янчев и сие, 1999. – 80 с. : с ил.
Съдържа и Речник. – Офс. изд.


ПРЕСПА : Т 2. Български предания и сказания / Иван Джуренов. – София : [Изд. авт., 2002]. – 192 с.


БОЯН МАГЕСНИКЪТ : [Т. 3]. Български предания и сказания / Иван Джуренов. – София : Алиас, 2003. – 200 с.


ШУМИ Марица : Т. 4. Български предания и сказания от Пазарджишко. – София : [Алиас, 2004]. – 188 с.


П У Б Л И К А Ц И И   И   И Н Т Е Р В Ю Т А
В   П Е Р И О Д И Ч Н И Я   П Е Ч А Т


ИЗПИТАНИЕ на верността / Ив. Джуренов. (Отзиви за книги на двама белетристи). // О т е ч. ф р о н т, № 6619, 18 дек. 1965.
Рецензия за книгата с разкази на Христо Траянов “Изпитание на верността” (С., 1965).


КОЙТО е помагал, по-далеко е стигал : [Интервю с] фолклориста ... [по повод неговата 80-годишнина] / Иван Джуренов. (Петъчен гост). // З н а м е (Пазарджик), Х, № 168, 2 септ. 2001, с. 8.
Със сн. – Подпис: Дима Бойчева
Иван Джуренов – юрист, роден в Пазарджик (23.VІІІ.1922 г.), събира и изучава фолклора. Издал “Народна проза от Пазарджишко” и “Народни песни от Пазарджишко и Нишко”. Автор на разкази, повести и пиеси.


ПИСАТЕЛЯТ трябва да се отправя към звездите, без да се отделя от земната твърд : [Интервю по повод 81- та му годишнина] / Иван Джуренов. (Творци). // В и д е л и н а
(Пазарджик), ХІV, № 167, 1 септ. 2003, с. 1.
Интервю на Спасийка Джуренова, автор и на масления портрет.


ТЕМИТЕ в творчеството му са непреходни : Из “Българин съм и момчето ми е българче!”, “Облог”, “Момъкът, който щеше да се потурчва” / Иван Джуренов. (Творци). // В и д е л и н а
(Пазарджик), ХІV, № 167, 1 септ. 2003, с. 5.
Откъси от книгата на Иван Джуренов “Боян Магесникът : Т. 3. Български предания и сказания“.

Р Е Ц Е Н З И И   З А   Т В О Р Ч Е С Т ВО Т О   Н А   А В Т О Р А


ВЪЛЧЕВ, Величко. От извора на нар. творчество / Величко Вълчев. // Л и т. ф р о н т, № 5, 1 февр. 1962.
Рецензия на книгата с приказки “Баба разказва”, разказани от Спасия Джуренова, записани от Иван Джуренов.


ХРИСТОВ, Венко. Надценяване на силите / Венко Христов. // Л и т. ф р о н т, № 1, 29 дек. 1966 – 1 ян. 1967.
Рецензия на книгата “Старинни напеви : Сказание за бълг. митология” на Иван Джуренов.


АРНАУДОВ, Александър. Съкровищница на народното творчество от Пазарджишко. (Нови книги). // С е п т. з н а м е (Пазарджик), № 2, 6 ян. 1981.
Отзив за книгата “Народна проза от Пазарджишко”, съставена от Иван Джуренов.


СТАРИННИ пазарджишки напеви са съхранени за поколенията. (Нови книги). // З н а м е (Пазарджик), № 40, 1-7 окт. 1996, с. 9.
Рецензия за сборника “Народни песни от Пазарджишко и Нишко”, събрани и записани от фолклориста Иван Джуренов и нотирани от Иван Елкин.


ВЕЛИЧКОВА, Павлина. Български народни песни от Пазарджишко и Нишко. // Б ю л. на фондация Отворено общество, № 172, 23 ян. 1997, с. 7.
Съобщение за излезлия от печат сборник с български народни песни, записани от Иван Джуренов и нотирани от Иван Елкин.


ДЖУРЕНОВА, Спасийка. С любов към всичко българско : Неотдавна Иван Джуренов навърши 75 години / Спасийка Джуренова. // З н а м е (Пазарджик), № 36, 9-15 септ. 1997, с. 6.


ПАТРИАРШЕСКАТА възраст на писателя Иван Джуренов. // В и д е л и н а (Пазарджик), VІІІ, № 34, 26 авг. 1997, с. 10.

Подпис: Спасия
Кратки биографични и творчески данни за писателя, журналиста и фолклориста.


ДЖУРЕНОВА, Спасийка. Иван Джуренов на 75 години / Спасийка Джуренова. // З н а м е (Пазарджик), № 97, 21 май 1998, с. 6.
Честване 75-годишнината на писателя-фолклорист в София.


АРНАУДОВ, Александър. Фолклорът на Пазарджишко / Александър Арнаудов. // Ю б и л е е н  в е с т н и к. Изд. Истор. музей - Пазарджик, май 1999, с. 4.
Характерни особености. Сборникът на Иван Джуренов “Народна проза от Пазарджишко”.


АРНАУДОВ, Александър. Червени като чепинска ябълка / Александър Арнаудов. // В е л и н г р а д д н е с, № 10, 1 септ. 2000, с. 3.
Разяснения върху народната песен “Жетварките са бели и червени”, поместена в сборника на Иван Джуренов “Народни песни от Пазарджишко и Нишко”. Съдържа и текста на песента.


АРНАУДОВ, Александър. Иван Джуренов – един щастлив юбиляр / Александър Арнаудов. // В и д е л и н а (Пазарджик), ХІІІ, № 112, 20 септ. 2002, с. 3.
Честване 80-та му годишнина в Съюза на българските журналисти – София.


АРНАУДОВ, Александър. Иван Джуренов остави истинска съкровищница за нас и бъдните поколения / Александър Арнаудов. // В и д е л и н а (Пазарджик), ХІІІ, № 136, 24 окт. 2002, с. 5.


ЧЕСТВАТ 80-годишнината на Иван Джуренов. (В София). // З н а м е (Пазарджик), ХІ, № 181, 17 септ. 2002, с. 6.